Energibokslut

Varför göra bokslutet med energimått i stället för kronor? Vår mänskliga tillvaro handlar egentligen om olika sätt att först skaffa fram energi i olika former som vi sedan konsumerar. Bioenergin i samhället

Vi var under primatstadiet rustade med tillräckliga kroppskrafter och förstånd så att varje individ i tropisk miljö kunde försörja sig och växande avkomma med energi och näring från vilda växter och animalier i en tropisk miljö.

Kroppsfunktionerna räckte i den miljön till för att förse oss själva med ungefär fem gånger mer energi genom munnen, än vad ben och armar utvecklade för att samla in den. Vi behöver äta 3 – 4 kWh matenergi per dygn med ursprung från klorofyllberoende fotosyntes och utvecklar med det ett arbete motsvarande ca 75 W per timme arbetad tid (man omvandlar som bäst ca 1/5 av den intagna bioenergin till samhällsnytta om man förmår arbeta 8-10 timmar per dygn, och den levande djurkroppens uthålliga effektutveckling verkar motsvara ca 1 W/kg kroppsvikt.

Här beskrev jag just kroppens energikvot mellan tillförd energi och uttagen energinytta, vilken kanske är typisk för alla mänskliga ekosystem även i större sammanhang. Energikvoten liknar svinens ämnesomsättning eftersom vi har ungefär samma matsmältningskanal, men kan också variera inom vissa gränser beroende på födans kvalitet (smältbarhet och sammansättning av proteiner, fetter och kolhydrater). Som jämförelse har idisslare och andra gräsätande djurarter en helt annan energikvot på grund av att dom kan nyttja mer svårsmält näringsenergi ur växtmassans fiberdel (cellväggarna). Detta råmaterial bryts ner i deras rymliga fabrik av olika mikroorganismer vars kretsloppsneutrala gasproduktion är en ofrånkomlig bieffekt även i all den humusnedbrytning som sker utanför djurmagarna på och i mark- och vattenmiljöer.

Vi har en liten del av samma fabrik i vår tjocktarm. Den levererar samma gaser när vi äter fiberrika grönsaker och vegetabilier. När man jämför energikvoter och klimatgaser från mer renodlade vegetariska dieter med motsvarande animaliska dieter, så måste man (vilket inte görs idag!) räkna in att vegetabilier av heltäckande livsmedelskvalitet i dagsläget kräver mycket större odlingsinsatser av arbete och fossil hjälpenergi än köttproduktion. Dessutom tillkommer energiförbrukning i form av transporter från tropiker och/eller uppbyggda och energislukande växthusanläggningar för att "vego" ska bli tillgängligt i nordiskt klimat. Bara mindre utvalda delar av den vegetabiliska åkerskörden når fram till matbordet medan resten går direkt till kretslopp och klimatgaser i de fall man kräver att produktionen skall vara djuroberoende.

Animalier som ingår i svensk husmanskost har vi producerat med framgång i minst tusen år så långt norrut som i min jämtländska hembygd. Dom produkterna har också alltid skördats från kulturpåverkad och i olika grad odlad mark. Med lägre kvalitetskrav på djurfoder än för livsmedel kan man använda energisnålare odlings- och skördemetoder och dessutom låta hela grödans avkastning passera igenom djuren till vår nytta i stället för att "elda för kråkorna" genom att kompostera eller direkt plöja ner energirik biomassa.

Det biologiska kretsloppet drivs enbart av ljusenergi från sol eller lampor. Från detta kan man bara återvinna de olika ingående atomerna och mindre molekylerna. All solenergi och hjälpenergi som byggs in i och omkring de allt större organiska kolföreningarna går alltid förlorad som spillvärme (termodynamik) när kolföreningarna bryts ner genom att användas i olika former av konsumtion i näringskedjorna.

Man måste skilja mellan biologiskt och tekniskt kretslopp där de tekniska verksamheterna drivs av olika hjälpenergiinsatser som skapar miljön där ett kulturväxtfrö kan gro och växa. Ickebiologisk hjälpenergi kan aldrig lagras in i växternas eller husdjurens celler.

I länken EnergiFörbrukningen har jag en bredare beskrivning av gården Busvebackens utveckling och energihantering, som i sin tur sammanfattar en historisk utveckling i Bondenätverk och en detaljerad produktionsbeskrivning i NutidaJordbruk.

Energibokslut

Årsproduktion av bioenergi i animalier vid tre olika tidpunkter från ett gräsvalldominerat, framväxande norrländskt jordbruk med ett nationellt och inte helt jämförbart resultat i den sista kolumnen. Röda rader anger de energimängder (mestadels fossilenergi) som ingått i tillverkningen av inköpta insatsvaror och beräknade arbetslöner. Gula raden anger den biologiska värmeenergin från fotosyntes i inköpta kraftfodervaror och ströhalm, där all biomassa var odlad i Sverige med undantag för ingredienser till värpfodret i första kolumnen. Tillsammans ger rött och gult en turkosblå rad med summan av betald hjälpenergi till gården.

Insatserna resulterar här i både en kontinuerlig uppbyggnad(investering) av företagets fasta produktionsresurser (verkstad) och en årlig växtproduktion genom fotosyntes till djurfoder - gröna raden, som tillsammans med den gula insatsen omvandlas till animaliska produkter i den bruna raden.

Jag har här försökt göra en fullständig livscykelanalys av produkternas energikostnad i hjälpenergin från orörd jord till leverans vid gårdsgrind enligt samma modell som normalt används för LCA av konsumtionsvaror utanför biosektorn. Bioenergiprodukter analyseras dessvärre idag endast på rörliga kostnader med utelämnande av företagsinvesteringar i mark, byggnader och huvuddelen av arbetsinsatserna.

Vår gård har byggts upp från en mellanperiod med sterbhus efter min far(första kolumnen), då produktionen var fårkött och ägg. Vid omstarten 1975-76 övertog jag och Lena en fastighet som enbart innehöll den första kolumnens odlingsareal plus 90 ha skogsareal som jag lämnat utanför de här odlingskalkylerna. Fastigheten saknade då det gamla byggnadsbeståndet som blivit avstyckat, och åren fram till nästa kolumn ägnades bl a åt byggande av både bostadhus och djurstall. I kolumnen 1983-85 hade gården en tämligen renodlad fårproduktion av lammkött, fårkött och ull på en stor andel arrendemark.

I fortsättningen skedde tillköp av både en del skog (40 ha) och åkermark samt utvidgade arrenden och nyodlingar. På nittiotalet skedde också en satsning på kompletterande nöttköttsproduktion med växande antal dikor som krävde ominredning av de tidigare fårstallarna och ett nybygge för kor och maskiner. Den tredje kolumnens (2005-2007) produktion utgjordes till en tredjedel av får och ull och två tredjedelar nötkött.

Dom tre tidpunkterna på tidsaxeln representerar vissa skillnader i produktionsinriktning som påverkat energiomsättningen. I den första modellen på sextiotalet utgjorde äggproduktionen en dominerande del av säljbar produktion, samtidigt som värphönsen åt lättsmält energi i ett förhållandevis dyrt stärkelsefoder. Detta gav ett energiutbyte som liknar det svenska medeltalet från 1993 där mjölk-, svin- och fjäderfäproduktion påverkar den totala energiomsättningen på samma sätt.

I den andra modellen från åttiotalet hade vi enbart köttproduktion från får- och lamm i intensiv produktion. Jämfört med dikorna som tillkom senare så har fåren en mer än dubbelt så hög fruktsamhet vilket kräver hög kraftfodergiva till högdräktighet och digivning inne på stall. Därför gick det åt större andel köpfoder än i den tredje nötköttsdominerade produktionen. På grund av den höga intensiteten förbrukade fåren ändå en mindre mängd underhållsfoder än korna, vilket gör att det totala energiutbytet per kg kött blir bättre. Det kan också uttryckas som att en viss köttmängd från en fårflock tar mindre än ett år från betäckning till slakt, medan samma nötköttsmängd tar två år att få fram från en kogrupp som har mycket högre levandevikt att underhålla än fårgruppen.

Eftersom vårfödda lamm oftast kan ta nästan hela sin slakttillväxt från betessäsongen så kommer här totalt sett en större andel av grovfodret än hos något annat djurslag att tas från det billigare betesfodret. Tyvärr kunde jag aldrig visa detta i siffror från vår verklighet, trots att vi hade betesjournaler och djurvägningar som möjliggjort en sådan redovisning. Det saknas fortfarande en samordning av växtodlingsprogrammen och det fårkontrollprogram som enligt reklamen skulle kunna analysera foderhanteringen hos detta den mest utpräglade betesförädlaren.

Siffrorna från den nötköttsdominerade produktionen på 2000-talet visar tydligt hur energiåtgången i foder per kg kött ökat i jämförelse med fåren på åttiotalet. Däremot sjönk förbrukningen av hjälpenergi och arbetsinsatser per kg kött tack vare en fortgående teknikutveckling mot allt energisnålare hjälpmotorer som slår igenom trots att vi nu använde traktorerna till hela stallarbetet också förutom till den alltmer mekaniserade växtodlingen.

Busvebacken: EnergiBokslut (senast redigerad 2016-10-22 08:07:26 av JanNilsson)