Brev till Bringåsen år 1702

Det här brevet låg som avskrift utan ytterligare kommentarer i A J Hanssons efterlämnade samlingar. Kanske kan någon hitta upplysningar om de nämnda personernas familjeförhållanden och ursprung?

"Afskrift

Hälsan medh gudh alzmechtige kerälskelige fader och moder.

Såsom min skrifvelsse till äder är att iagh wil bedh äder få höra huru det hafver gåt för mig i vegen och sedan iagh komme in i sochen iagh komme in i sochnan den 12te Oktober och så komme wij uthi än gård som kallas Wij, och der var iagh och mina kamrater lenge och ingen förtienst wanckas. Maten wart alt för mig såå vel som di lisle penningarne iagh hade, och licka så med min kamrat Pehr Drache wart och så alt, han hade och ingen annan råd än han måste sellia bort sina hansker, att han skulle få något til att lefwa medh, så lenge at det skule falla någon förtjenst. Och iagh hade ingen annan rådh än iagh måste taga tienst af Olof Larsson i Gielle och icke annat iagh kan förnimma än iagh hafwer fåt een godh husbonde och matmoder så got som han hafver så får iagh och huad min lön och kleder abelangar så är det skrifat nedan före her, Ty iagh kommes icke skrifa up det ner iagh skref det mera ty her Drache, var iche til stedes ty han skal skencka migh kleder och lön och huad iagh skal hafva der.

Kiera mor var så godh och gif Per Drache än gång dricka och än bit matt om i hafver någon rå till ty han hafver varit än godh kamrat mot mig. Och i fader att i ville giöra migh än råck. så är det ful för vel giort om i hade så råå til, och är det så at jag får rååck valmaret hema hos eder så vil jag gierna bidia äder att i ville lodh giöra til honom så vore det myckijt vel, och peningarne tager i min kista och betalar skredaren, och är det något mera så tager ni i betalning för valmaret och så tager i dermedh Brita i Bringåssen, och så ventar iag ful at iag skal koma hem ann vinter så skal iag ful koma öfver äns med äder då om råcken iag får, kiera fader och moder ville i vara så god och let giöra knapar uti honom, ty iagh får en suart valmarsråck hos min husbonder och men iag vil icke hafva honom til kyrckan di heller. Di förste som i vinner fli til honom och i finge någon til at senn honom hit medh så vore det vel och så vil iag bidiia äder att i ville senn hit mina små skin byxor ty iagh får ful ret för dem her, och mina finger hansker och stickstrumper och min suarta mysa som i gaf migh vil iagh bidia äder att i skickar hit. Om far vill hafva min strige han, får han taga honom för den iagh feck åf honom, min skiorta som grofvare är den skal Samuel få ty iagh nötar hene inte iag får vel skiorter der jag är så mycki som iagh sliter.

Jagh hade fuller mera til at seia, men iag har inte nogot til at skrifva på. Kiera fader och moder var så godh och skrif mig til ner som i får något til at senda med, så får iag höra huru i lefver När som folcket begynder til at fellas emellan Jemptelan och Helsingland i vinter så skal iagh ful skicka äder något trå lin då iahg skule ful hafue til skickat äder nu men si det var omöeligit Pehr Drake råde mera med än det lisla han hade sielfver. Ieg helsar äder och mina syskon mång tusende goda nätter om det så vel vore att i ville bedh Samuel gå i Bringåsen i några dagar så skul iagh ful förlicha Samuel

iagh gudh befallat aff Gielle den 22 November Anno 1702

Måns Jonnsson.

Och huad han vil gifva mig i Kleder och mynt så är det nu först 3 dahler i lön och dertil vil han gifva mig en vallmars råck och vallmarsbyxor, men han lofva mig ät par skinbyxor skiortor, en grann och två grofvare, 3 par skor, 1 par strumper, vantor och hanskor och en halsduk, mera så får jag inte. 1 karulin gaf han mig i fördel och än skiorta hafver iagh fåt.

Från orginalet rätt afskrifvet intygas Bringåsen den 7de Mars 1931

  1. J. Hansson"

Tolkning och översättning till modernare svenska av Jan Nilsson. (Sannolikt är Måns inte skrivkunnig utan anlitar kamraten Per Drake som skrivhjälp)

”Detta är mitt brev till er, där jag vill låta er få veta hur det har gått för mig efter vägen och in i socknen (Ockelbo ?) dit jag kom den 12 oktober. Då kom vi till en gård som kallas Wij, där jag och mina kamrater stannade länge utan att tjäna några pengar. Jag fick bara ihop till maten och förbrukade de småpengar jag hade med. Lika blev det för min kamrat Per Drake och han hade ingen annan råd än att sälja sina handskar för att få lite att leva av tills det kunde bli någon bättre förtjänst. Sedan blev det ingen annan råd än att jag måste ta jobb hos Olof Larsson i Gielle, och så vitt jag kan bedöma har jag fått en bra husbonde och matmor med så god ekonomi att jag kommer att få anständig lön och kläder. Jag beskriver det efteråt, ty jag kunde inte skriva upp det då, då Per Drake inte var närvarande. Men han (husbonden) ska i alla fall ge mig kläder och lön och vad som i övrigt krävs.

Kära mor, kan du vara snäll och ge Per Drake en omgång dricka och en bit mat om ni har råd, ty han har varit en god kamrat till mig.

Dig far vill jag be om att du ville låta tillverka mig en rock om du har råd till det. Om det är så att det finns vadmalstyg tillräckligt hemma, vore det mycket bra om ni kunde göra en till honom (Per Drake ?) också. Pengar till skräddaren och betalning för tyget tar ni ur min kista, och så anlitar ni Brita i Bringåsen (till skräddare ?). Jag räknar med att komma hem en annan (nästa ?) vinter och göra upp med er om den rock jag skall få. Jag vill att ni sätter knappar i den, ty jag ska inte använda den till annat än kyrkrock. Jag får en svart vadmalsrock av min husbonde, men den vill jag inte använda till att gå i kyrkan med. Jag vill att ni ordnar till rocken så fort som möjligt och försöker hitta någon att skicka hit den med. Jag ber er också skicka hit mina små skinnbyxor som jag kommer att ha mycket bruk för här, samt mina fingerhandskar och stickade strumpor och den svarta mössa som ni gav mig.

Om far vill får han ta min hampfiberskjorta i stället för den jag fick av honom. Min grova skjorta ska Samuel få eftersom jag inte behöver den. Jag får nog så många skjortor som jag behöver här när jag sliter ut dom.

Jag har mycket mer att säja, som inte får plats. Kära far och mor, var snälla och skriv till mig så fort ni hittar någon att skicka det med, så får jag höra hur ni lever. När folk börjar färdas mellan Jämtland och Helsingland i vinter, ska jag skicka lingarn till er. Jag skulle ha skickat nu, men det var omöjligt att Per Drake skulle orka med mera än det lilla han har med själv.

Jag hälsar till er och mina syskon och önskar er många tusen goda nätter. Jag hoppas ni kunde be Samuel gå i Bringåsen (jobba med något ?) några dagar så skall jag ge honom full ersättning.

Det han kommer att ge mej i kläder och mynt är först 3 daler i lön och därtill ska han ge mig en vadmalsrock och vadmalsbyxor. Han har också lovat mig ett par skinnbyxor, en tunn och två grövre skjortor, 3 par skor, 1 par strumpor, vantar och handskar och en halsduk. Mer än det får jag inte. 1 karolin (mynt=½ daler) gav han mig i förskott, och en skjorta har jag fått.”

Arbetsersättningen torde väl vara för ett år, och där även mat och logi tillkommer. Enligt ett historiskt prisindex motsvaras 3 daler år 1700 av någonting liknade 3000 kronor i dag. Värdet av mat och kläder bör ha varit minst det tiodubbla eller mera - alltså mer än 90 procent av den totala årsinkomsten.

Busvebacken: BringåsenBrev (senast redigerad 2012-11-15 23:07:47 av JanNilsson)