Innehåll

 1. I. Allmän naturvetenskap ner till individnivå
  1. Däggdjuren
   1. Fysiska olikheter mellan rovdjur och idisslare
   2. Herbivorers näringsupptagande
   3. Genvägen med koncentratfoder
   4. Insekters näringsupptag
   5. Den civiliserade människans näringsförsörjning
   6. Människans kroppsbyggnad
   7. Den orörda naturmiljöns livsmedelsdugliga bioenergikällor
   8. har blivit artificiella - människoskapade - på gott och ont.
   9. Så gott som all mänsklig verksamhet innebär förflyttningar
   10. Transporter både flyttar energi och förbrukar energi
   11. Och den förbrukade energin strålar bort
  2. Biosfärens olika energiupptag och energileveranser
   1. Biosfärens kol och kvävekretslopp
    1. Bild 1 ur FAO 2017
    2. Energiupptag av djur och människor
   2. Atmosfärens kolinnehåll ökar men huvudkällorna är hittills ej bevisade
    1. Klimatgaser nödvändig del av den totala bioenergin
  3. Odling och kultur
   1. Personlig energiförbrukning
    1. Industrialisering revolutionerade den biologiska arbetsförmågan
     1. Bild 2. Sveriges produktion och konsumtion av energi år 2014
    2. Industrialisering och urbanisering hänger ihop
   2. Västländernas i-landsjordbruk
    1. Logistikexempel från jordbrukets transporter
    2. Jordbrukspolitik
   3. U-landsjordbruket släpar efter
   4. Socialistiska jordbruk misslyckas i längden
   5. Alla vill ha fred och frihet
  4. Hur och varför odlar vi som vi gör?
   1. Hur fick vi konstgjorda samhällsbildningar?
   2. Varför måste samhällsbildningar ha odlad energi?
  5. NOx och CO2 är odlingens fundament
   1. Bild 3 Jordbruksverkets falska bild av verkligheten
   2. Några vanliga gödselmedel i historia och nutid
   3. Bild 3. Världens konstkväveanvändning
    1. Energiprodukter från åkerodlingar
    2. Fleråriga vallodlingar
 2. II. Kost och livsmedelskvaliteter
  1. Hur tillvaratar och använder min kropp energin från de odlade livsmedlen?
   1. Växtlivets skafferi
   2. Djurkroppen börjar med att omvandla växtenergin i kolhydrater och proteiner till blodsocker
   3. Blodsockeröverskott omvandlas till fettlager
   4. Kroppscellernas fettförbränning startar först vid lågt blodsocker.
   5. Hjärnan behöver både blodfetter och blodsocker som regleras av insulinet
   6. Är gräsätande djurarters metabolism annorlunda än rovdjurens?
   7. Placera djurarten i näringskedjan efter bukomfånget
 3. III. Arv och miljö
  1. Alla däggdjur föds med gener för att utveckla fria självständiga individer
   1. Kropp och nervsystem programmerat för individens reproduktion och självförsörjning
   2. Kan man ärva kunskap?
   3. Finns urbaniseringsförmåga som ärftlig gen?
  2. Samhällsbyggen i stora grupper - alltid en hierarkisk arbetsmarknad
   1. Varför är transporter själva grunden för all samhällsbyggnad?
    1. Bin och myror bär gratis, människor kräver ersättning
  3. Makt, ideologier och konsumtion
    1. Hur tyglar man individens konsumtionsbegär?
    2. Både marknads- och planekonomi behövs i livsmedelsförsörjningen
    3. Slutar konsumtionsbegäret vid nationsgränsen?
   1. Brister i arvet ersätts med ideologi
    1. Först dyrkades industrialismen
    2. Den nya ekofilosofiska ideologin
    3. Så blev industrijordbruk ett helvete
   2. Metoden LivsCykelAnalys
    1. Partiella LCA
    2. Arbetet är själva sinnebilden för att hämta upp individens eget livsmedelsbehov?
    3. Man kan inte odla om man inte disponerar välkultiverade markytor.
 4. IV. Missriktade ekodrömmar och vanföreställningar
  1. Arbete och anläggningar saknas i ekosystembeskrivningarna för mat
   1. Ekoproduktion en utvidgad energipyramid?
    1. Ekodrömmen, myten om det fullständiga kretsloppet?
    2. Modern ekofilosofi
    3. Eko grundas på ideologisk forskning?
    4. Skapa ny ISO-mall för miljö och klimat
    5. Djuretik och ekofilosofi
    6. Ekoreglernas effekter
   2. Min framtidsdröm
    1. Naturvetenskap som grund
    2. Gränslös handel
  2. Några härskande vanföreställningar
   1. Mjölk- och havrepropagandans systembeskrivningar
   2. Mjölkkonsumenter finns i alla stäppkulturer
   3. Mjölkens kvalitetsegenskaper
    1. Kolesterol och fettskräck
    2. Insulin orsakar kroppsskador
    3. Fokusera på insulinet för att förstå problemen!
   4. Vad är hälsosam mat?
    1. Svd 2010 uppdat nov 2017 och Martin Ingvar om "fettskräck"
    2. Är lchf hälsosamt?
   5. Gräsätarnas påstådda klimatgaspåverkan är felräknad
    1. Bild 4. SLUs och Jordbruksverkets ruttna metanbild
   6. Varför räknar alla fel på jordbrukets hållbarhet?

Följande är ett försök till en mycket kortfattad tvärvetenskaplig beskrivning och systemanalys av naturvetenskapen kring människoartens anpassning till och utveckling av sin omgivande livsmiljö, biosfären, som jag hämtat ur mina erfarenheter av skolstudier, några års lantbruksforskning samt ett generationsintervall av eget jordbrukande. Fyra delar, I: Allmän naturvetenskap. II: Kost och livsmedelskvaliteter. III: Arv och miljö. IV: Missriktade ekodrömmar och vanföreställningar.

I. Allmän naturvetenskap ner till individnivå

Däggdjuren

Alla däggdjur utvecklas från fosterstadiet med i grunden samma kroppsfunktioner. Fram till som vuxna visar varje art en evolutionär anpassning till vissa miljöförhållanden eller nischer i det stora globala ekosystemet.

Fysiska olikheter mellan rovdjur och idisslare

Detta bevisas av att alla olika däggdjursarters ungar ser ut ungefär lika i fosterstadiet och startar sina nyfödda liv med att dia modersmjölk som har ungefär samma uppbyggnad av fettsyror, aminosyror och laktos (mjölksocker)oberoende av vilken typ av näringsförsörjning de sedan utvecklas till som vuxna.

De däggdjursarter som placerats högst upp i näringskedjan är som vuxna så kallade rovdjur (karnivorer) med ett kort tarmsystem och en magsäck (löpmage) som utför samma metabolism som deras nyfödda ungarna gör med modersmjölken. Dessa arter är beroende av att i huvudsak jaga och äta animalisk föda med liknande näringsuppbyggnad som moderns mjölk.

Den största mängden däggdjur i vår värld är gräsätare (herbivorer), som måste bygga upp sin förmåga att smälta växtfibrer i sina tarmsystem efter födseln. Den fysiska kroppsutrustning som skiljer herbivorer från karnivorer är ett längre tarmsystem med mycket större volym för att kunna lagra den mer svårsmälta växtmassan under en längre tids nedbrytning.

Men det som i verkligheten skapar alla gräsätande däggdjurs behov av upptagbar animalisk näring är en odling av bakterier, svampar och protister (encelliga djur) som måste ske i en utvidgad jäskammare som ligger före före tarmsystemets näringsupptagande delar i tolvfingertarm och tunntarm. Grunden till de här mikroorganismerna måste hämtas upp från däggdjurets omgivning innan processen i tarmsystemet kan starta, och det är just vad som sker under den så kallade avvänjningsperioden när de unga djuren övergår från dimjölk till fast växtföda.

Herbivorers näringsupptagande

En fungerande mikrobodling i herbivorernas magtarmsystem måste under djurets hela återstående livstid utfodras med en ständig tillförsel av fibercellullosa från gröna växters cellväggar. I jäskammaren avger de olika mikroberna cellulasenzymer som är avpassade för att kunna spjälka de stora växtfibermolekylerna i en så kallad rötningsprocess. Nu erhålls mera lättsmälta kolhydrater, som ger energi och kan tas in i mikrobcellerna och bygga upp de aminosyror och fetter, vilka därefter behandlas som näring i det stora värddjurets helt vanliga ordinarie magtarmsystem.

Växtfibrerna ska alltså först ruttna, vilket är processen som avger metan, innan näringen och energin i fibermolekylerna blir tillgängliga som mikrobföda och i nästa steg föda åt själva värddjurets kropp.

Genvägen med koncentratfoder

Alla herbivorer kan under sin vuxentid också äta en del av fodret direkt som animalisk föda vilket då kan gå förbi jäskammaren till den vanliga magsäcken. Lite mer dramatiskt uttryckt så "äter" alla våra idisslare från och med löpmagen/magsäckens ingång samma blandning av animalier (encelliga djur och bakterier), svampar och lättsmälta kolhydrater (socker och stärkelse) som rovdjuren högre upp i näringskedjan. Genvägen förbi jäskammaren är en rutinmässig åtgärd inom all husdjursskötsel för att t ex ge mera energi till hästens arbete med hjälp av energitätare havrestärkelse eller att utfodra högmjölkande kor, utöver det ordinarie grovfodret till våmmen, med ett höglaktationsfoder som går direkt till löpmagen och tarmupptagningen.

Principskillnaden mellan idisslare och rovdjur är bara den att idisslarna tillverkar det mesta av sitt behov av svampar och smådjur invärtes medan rovdjuren är hänvisade till att springa ifatt och fånga sina byten från omgivningen innan näringen och energin kan konsumeras.

En annan väsentlig skillnad är att arbetstiden för att samla in och bearbeta den över allt tillgängliga, men mycket utspädda energin i bladen från gräs, örter och träd tar i stort sett hela djurets vakna tid varje dag i anspråk, medan i varje fall rovdjur på större byten klarar sej med att äta kanske en gång per dygn på ett jaktbyte som kan räcka i veckor innan det blir dags för nästa jakt.

Insekters näringsupptag

Sammanlagda vikten av kolatomerna i världens alla insekter är omkring 1/10 av den gröna växtmassans vikt, men också mer än 100 ggr större än kolvikten hos alla världens ryggradsdjur. Insekterna lever liksom ryggradsdjuren av växter direkt eller sekundärt i form av animalier.

Inte heller insekterna kan spjälka växtfibrer utan hjälp av mikrobodling, som sker antingen invärtes eller utvärtes t ex i myrsamhällenas odlingar i stacken. Eftersom det i varje fall än så länge inte finns några genvägar förbi rötning av växtfibermassan vid en övergång från husdjursidisslare till "husinsekter + mikrober", så förefaller inte de föreslagna klimatgasvinsterna med en övergång till livsmedelsinsekter som särskilt trovärdiga. Förklaringen bakom detta ligger i en felanvändning av två olika ISOregler för livscykelanalys som kommenteras längre fram i den här artikeln.

Den civiliserade människans näringsförsörjning

Långt innan den moderna människan hade börjat med jordbruk har man ansett att evolutionen utvecklat henne till en art av så kallade generalister eller m a o allsidiga konsumenter med jakt och fiske som grundförsörjning - alltså nära besläktade med rovdjuren i toppen av den så kallade näringskedjan, men även förmåga att tillgodogöra oss växtföda.

”Sidoinkomsterna” kunde komma från säsongvisa eller tillfälliga fynd av lättsmälta kolhydrater som honung, stärkelserika rotfrukter och mogna bär från växtriket att lagra in som kroppsfettreserver ungefär som brunbjörnar kan göra i vårt klimat. Men märk väl, att de kemiska grundlagarna hindrade människan från att kunna nyttja stärkelsen innan hon hade lärt sej att värmebehandla de annars osmältbara kolhydraterna. Det är samma kolhydrater som numera blivit grundstommen i den moderna samhällsbyggande vegetariska kosten, som varit en pelare i samtliga civilisationsbyggen allt sedan jordbrukandet uppfanns.

Människans kroppsbyggnad

Den förurbana människan var liksom andra närbesläktade djurarter skapt till att själv med sitt eget muskelarbete hämta råvaror från jakt och fiske i ett familjehävdat revir. Med "skapad" menas här den naturvetenskapliga betydelsen - en slumppåverkad och genstyrd utveckling eller evolution som pågått under miljontals år.

Med den moderna naturvetenskapens metoder kan vi kartlägga och spåra evolutionen bakåt i tiden.

Den medicinska läkarvetenskapen har dock än så länge inga praktiska möjligheter att påverka den mänskliga genetiken på samma sätt som människan faktiskt har gjort under tusentals år med sina husdjur och kulturväxter. Medicin är således av etiska skäl begränsat till att i dag enbart diagnosticera och försöka reparera redan uppkomna fysiska och psykiska kroppsskador på människor, medan vi på den omgivande miljösidan också har stora möjligheter att påverka genetiken i förebyggande syften.

Alla djur och insekter har hjärnkontrollerade muskelceller, som är utvecklade för att individen ska kunna arbeta rörligt med att söka upp lämpliga födoämnen, bearbeta näringen och föröka arten.

Alla gröna växter utför sitt energiupptag passivt från den plats där de hamnat som groende frön.

Med grön klorofyllkemi, fotosyntes av instrålad solljusenergi, koldioxid från luften och vatten från marken bygger växterna in solenergin i energirika organiska kolhydratmolekyler. "Organisk" betyder här långa molekylkedjor som alltid består av atmosfärens gasformiga kol och syreatomer vilka nu bundits i de olika formerna av fasta och flytande biologiska ämnen.

Under markytan tar växtrötterna upp mineraler, som varit lösta i markvattnet, och som sedan byggs in i proteiner och fetter i växtcellerna. Luftens kväve till det gröna klorofyllet hämtar växterna upp från gödselnäring i markvattnet eller från symbios med andra luftkvävebindande organismer i markskiktet.

Djurindividens fysiskt rörliga muskelarbete måste utveckla tillräcklig mängd rörelseenergi för att hinna hitta och samla in en ny dos av energi och näring från det omgivande växt- och djurlivets organiska kolämnen innan individens föregående måltid tagit slut.

Efter insamlingen ska den nya födan brytas ner och byggas om inne i kroppen och de nya beståndsdelarna fördelas till kroppens alla delar.

Djurlivets naturliga näringsupptag från växtdelar sker nästan alltid i en näringskedja som börjar med bakterier, protozoer och svampar.

Dessa finns samlade på bestämda platser i tarmkanalen på blad- och gräsätande insekter och djur, vilka i sin tur blir byten för rovdjur och människor.

Djurkroppens egna hormoner och enzymsystem kan bara smälta och ta upp enkla vattenlösliga kolhydrater i socker och proteiner med korta kolkedjor samt naturliga fettämnen från växtlivet.

Dessa ätbara näringsämnen förekommer sparsamt och med långa tidsmellanrum i den vilda växtligheten, men är numera huvudbeståndsdelar i alla odlade artificiella kulturväxter som började utvecklas för bara tiotusen år sedan.

En stor andel av energin i det organiska biokolets stora molekyler frigörs i matsmältningen och används som livsnödvändigt bränsle för att driva alla kroppsfunktioner och hålla kroppstemperaturen på rätt nivå.

Den orörda naturmiljöns livsmedelsdugliga bioenergikällor

i form av vilda landdjur har människoarten numera nästan helt trängt undan med sin egen arts utbredning. Viltet har ersatts med obetydligt förändrade och anpassade (domesticerade) husdjur. (Livsmedel är enkelt uttryckt termen för människomat medan våra husdjur äter delvis samma saker i form av foder eller fodernäring.)

Vi har idag en jämfört med förr mycket energisnål maskinell odlings- och skördeteknik för vallfoder till hö och ensilage, som gör det möjligt för oss att efterlikna myrsamhällenas hemmaproduktion för hela samhällets behov av animaliskt kroppsanpassade proteiner och fetter. Detta sker idag med en mänsklig arbetsinsats som kan utföras inom ramen för den andel av arbetskraften i landet som finns kvar i jord- och skogsbruket. Det är inte möjligt att klara en övergång till hemmaproduktion av någorlunda fullvärdig vegetabilisk kost inom samma sysselsättningsram. En stor del av vår nuvarande import av vegetabiliska livsmedel produceras med lågavlönad skuggarbetskraft som i antal vida överstiger de som arbetar inom jordbruket i Sverige.

Egenskaperna hos våra förädlade husdjur i jämförelse med deras vilda artfränder avviker mycket lite från varandra, medan motsvarande jämförelser mellan förädlade kulturväxter och deras vilda föregångare uppvisar övergångar till helt nya egenskaper som inte fanns tidigare.

har blivit artificiella - människoskapade - på gott och ont.

Våra kroppars och hjärnors fysiska utveckling lever fortfarande kvar i samma förurbana stadium som vi hade uppnått efter miljontals utvecklingsår från ”apstadiet”. Dvs människoartens hjärnstyrda fysiska muskelarbete och hennes autonoma matsmältning är fortfarande oförändrade i jämförelse med hur vi såg ut och fungerade 100 000tals år innan vi började odla livsmedelsprodukter och bygga städer.

Däremot har vi under några tusental år med våra förstorade hjärnor byggt upp en mängd olika tankemönster omkring vårt mänskliga liv och som en av moderna hjärnforskarna längre fram i artikeln kallar en del av det - fantiserade "hjärnmonster".

Det innebär också att vi på senare år fått en klyvning och sammanblandning mellan de naturvetenskapliga och noggrant prövade företeelserna i vår omgivning och nya ideologiskt formade drömbilder av framtida utvecklingar.

Den gamla teologin och filosofin, som utgick från de dåtida politiska ledarskikten, har nu utvecklats så att man gjort om en del av de gamla teologiska och filosofiska fakulteterna till moderna och sociologiskt anpassade så kallade miljövetenskapliga institutioner och discipliner.

Den moderna miljövetenskapen måste självklart bygga på och följa den naturvetenskapligt beskrivna utvecklingen. Ett allvarligt problem finns dock i framväxten av så kallade parallellvetenskaper till den strikta naturvetenskapen, vilket egentligen betyder att man i vissa fall blandar ihop och i andra fall feltolkar gränsdragningen mellan tro och vetande.

Ett av de synliga tecknen på parallellvetenskapliga uttryckssätt är bruket av gamla naturvetenskapliga begreppsdefinitioner som får helt nya och diffusa betydelser, som t ex naturlig, ekologisk, organisk, klimatgas, gift, miljögift, miljövänlig, holistisk.

Så gott som all mänsklig verksamhet innebär förflyttningar

Varje vara och tjänst i ett samhälle måste först tillverkas av en eller flera individer och fördelas ut till andra grupper av individer innan de kan konsumeras.

För att förstå hur vårt stora behov av biologiskt påverkade energihanteringar och energiflöden i samhället fungerar i stort och smått är det viktigt att inse, att verkligheten i både naturen, industrin, i små och stora städer, i hela nationer alltid handlar om logistik, dvs planerade förflyttningar.

Transporter både flyttar energi och förbrukar energi

I den produktiva och uppbyggande verksamheten skall man planera och utföra transporter och förflyttningar av material, tjänster, information och arbetskraft. Flyttgodset i sin synliga form eller virtuellt som t ex digitala "bits" innehåller en mängd, både kvarvarande inbyggda energier och redan förbrukade energiinsatser från sin tillkomst. Det aktuella transportmaskineriet förbrukar också drivmedel och en liten del av den energikrävande grundinvesteringen i form av förslitning när man använder det.

När slutkonsumenten har fått sina varor och tjänster krävs det nya drivmedelsinsatser för att konsumera produkten vilket många glömmer.

Och den förbrukade energin strålar bort

De fysikaliska naturlagarna om termodynamik säjer oss att förbrukad energi alltid försvinner tillbaka ut i rymden varifrån det kom, vilket alltså betyder att vi måste ha ett ständigt flöde av ej återvinningsbar energi igenom det globala ekosystemet.

Det enda vi kan göra är att bromsa upp energiflödet en smula genom att tillfälligt lagra små rännilar av den stora genomströmningen i våra arkiverade lager av människotillverkade byggnader, markanläggningar och lösören av olika slag.

Biosfärens olika energiupptag och energileveranser

Varje ämne, som skapats i jordens gröna fotosyntes och ingår i livspusslet, är uppbyggt av långa så kallade organiska kolatomkedjor med kolatomernas energi som sammanhållande medelpunkter. Det är samma sorts kolatomer som man t ex kan frigöra till grillkol i en kolmila och är skälet till att man i det följande beräknar biomassornas storlek efter hur många atomvikter av rent kol som ingår i dem.

Förutsättningen för att fotosyntesen skall starta är dock att växten först tar upp kväveatomer (N) från atmosfären och bygger det gröna enzymet klorofyll i sina blad. När klorofyllet har gjort sin plikt och växten vissnat ner, återgår kvävet från marken till atmosfären i form av kväveoxider/lustgas (NOx), vilka också frisläpps när de gamla klorofyllresterna i fossil dieselolja och andra tyngre petroleumprodukter förbränns i motorer och oljepannor.

Växterna kan inte hämta upp organiskt kol direkt ifrån det stabila svarta mineraliska kolet.

Det växtbundna organiska kolet måste först brytas ner till klimatgaserna CH3 (metan) och CO2 (koldioxid) i det ekologiska kretsloppet och skickas tillbaka till atmosfären innan fotosyntesprocessen är avslutad och kan börja om.

Den i det globala sammanhanget mikroskopiska mängd växtmassa, som varje år äts upp av hela världens högre djurliv och människor, bryts också delvis ner till metan och lustgas i djurens tarmsystem. Dessa "klimatfisar" kan liknas vid avgaser som frigörs när mikroberna i tarmsystemet hämtar sin drivkraft och uppbyggnad från sockret och cellullosan i fodergräset. Dessa verkligt naturliga gaser har i vår svenska civilisation blivit uppblåsta till en fullkomligt orimlig ballong, vilken jag ska försöka punktera i det följande perspektivet.

Biosfärens kol och kvävekretslopp

Vaslav Smil metastudier (MIT press 2011, Cambridge Massachusetts USA) av biosfären visar i grova drag: Den totala levande phytomassan (växter) på landytan och översta markskiktet uppgår i varje ögonblick till minst 550 Gt C (allt mäts som gigaton av biomassan i form av fotosyntesbundna kolatomer i långa organiska kolkedjor). Rapporten innehåller en bred översikt över globala bioenergikonsumtioner som väl överensstämmer med Lars Olof Björns inlägg nedan.

I en rapport från FAO 2017 har man gjort en metastudie över beräkningar som gäller för de biologiska kollagren under landytans gränsskikt. Studien omfattar alla levande och döda organismer av både växter, djur och det mycket stora lagret av mikroorganismer .

Bild 1 ur FAO 2017

FAO 2017 3

Från 0 till 2 - 3 meters markdjup har flera olika jämförda beräkningar landat vid ungefär 2000 Gt C att lägga till Smils tidgare siffra om 550 Gt C i det som finns ovanför markytan.

Allt av detta ingår i de biologiska kretsloppen, dvs alla atomer av makroämnena kol, väte, syre, kväve, fosfor, kalium som binds av fotosyntes i växterna bryts efter konsumtion eller nedvissning ner och återgår till det ursprungliga tillståndet i biosfären.

8 Gt C i växter (av de totala 550 Gt C) är människosläktets kulturväxter och tillgängligt för årlig skörd på ca 12 % av landytans som är odlad kulturmark. Hälften av detta utfodras direkt till husdjur (i stallet och från betet 4 Gt C), vilket ger ca 0,1 Gt C i form av animalisk föda.

Den vegetabiliska livsmedelsskörden från åker och växthus innehåller totalt vid skördetillfället mellan 2 - 3 Gt C, av vilket en mindre del når ända fram till våra tallrikar och dryckeskärl, eftersom spillet längs vägen är mycket större än för animaliska livsmedelsråvaror.

År 1900 fanns det 3,7 däggdjurmassa på 1 människomassa i världen, och djurmassan innehöll mera vilt än husdjur. År 2000 fanns bara 2,3 däggdjurmassa per 1 människa och 97 % av däggdjurmassan i världen var husdjur.

Vidare så skördas nu maximal produktionspotential av vildfisk och skaldjur (~0.1 Gt C) som konsumerat ca 3 Gt C i växtplankton, och den årliga mängden virke och fibermassa från skog uppgår till 4 Gt C.

Det totala stamvedslagret är ungefär hälften av tidigare nämnda 550 Gt C i den globala växtmassan och det mesta finns i den tropiska regnskog, som står och ruttnar fram de reaktivaste klimatgaserna metan och lustgas i samma takt som fotosyntesen kan ta tillbaka och lagra in ny massa i blad och stammar från atmosfären.

Samma klimatgasprocesser sker också i växtrötterna och det mikrobiologiska livet under själva markytan, och som nu fått ett ansikte i de nya FAO-siffrorna med sina 2000 Gt C.

Det kan då jämföras med potentialen för samma klimatgaser från de högst 0,2 Gt C zoomassa som finns i världens nötkreatur och i lite kvarvarande vilt som tillsammans har ätit C från högst 4 Gt C i grönmassa och kraftfoder.


En färsk notis från Forskning och Framsteg i samma ämne:

Det mesta av det levande är växter Författare: Lars Olof Björn Publicerad 2018-05-26

Ett israeliskt-amerikanskt forskarlag har uppskattat hur jordens levande materia fördelar sig på olika grupper av organismer. Man har uttryckt biomassan som gigaton (miljarder ton) kolatomer. Uttryckt på detta sätt utgör den totala biomassan 550, varav växter är 450, prokaryoter (bakterier och arkéer) 82, svampar 12, djur 2 och övriga 4. Av djuren står leddjuren (kräftdjur, mångfotingar, spindeldjur och insekter) för mer än hälften av biomassan. Biomassan av prokaryoter domineras av organismer som lever djupt ned under markytan och havsbottnen.

Några veckor senare kom följande rapport från FoF.

Observera att av gruppen "djur" (2 Gt C) är mindre än hälften (< 1 Gt C) högre stående ryggradsdjur och däggdjur, medan den levande biomassan i grupperna "prokaryoter och svampar" som bl a svarar för klimatgasbildningen i det biosfäriska kretsloppet är 100 gånger större.

Den här rapporten räknar bara på jordens levande växt- och djurliv. Därutöver finns ännu större lager av död organisk biomassa som också utgör naturliga klimatgaskällor. Vem kan med hedern i behåll fortsätta påstå att det finns belägg för att jordbruk och livsmedelsval har någon som helst mätbar påverkan på klimatgaserna?


Den tropiska urskogens kollager finns i stamvirket, som kommer i jämvikt med nedbrytningen när ny skog vuxit upp och mognat några hundratal år efter en omstart, medan själva markprofilerna där är tämligen magra och kolfattiga. De stora globala vilande eller aktiva kollagren under markytan (Soil Organic Coal i litteraturen) finns i gräsmarkerna stäpp/savann, moss- och myrmarker, barrskog/taigan och i tundrans permafrost.

Odlad mark innehåller också en stor massa av C per ytenhet, men den totala ytan kultiverade marker i världen är inte mer än 12 %, vilket innebär att totalmängderna av C i odlingar ur helhetsperspektiv har liten betydelse som klimatpåverkare oavsett odlingsinriktning.

Från världens skogar skördas varje år ca 4 Gt C som sågtimmer, fiberved och brännved. Det är mindre än 1 % av den befintliga stamveden, och mindre än 1 % av vad den årliga fotosyntesen kan återbilda till nya stammar.

Om urskogen ersätts med kulturskog eller åkerodlingar tar vi ut kolet till samhällsnytta, där också en del kol kan lagras över lång tid i byggnader och arkiv. Även här torde effekten som klimatpåverkan vara mycket obetydlig.

Om vi i stället tar bort skogen, bryter marken och gödslar upp den för åkerbruk, så binder vi för det första förmodligen mera koldioxid från atmosfären per år i den gröda som vi sedan behöver till livsmedel än vad skogen tidigare förmådde göra, vilket beror på att odlad mark gödslas till en betydligt intensivare fotosyntes och kolbindning än den som uppnås i normalt skogsbruk.

Energiupptag av djur och människor

Man har nyligen gjort avslöjande jämförelser mellan olika markmiljöers avkastningsförmåga i levande vikt per hektar för människor och liknande primater.

Schimpanser som lever i tropisk urskogsmiljö klarar i gynnsamma fall av att försörja 1 kg kroppsvikt per ha skogsyta, medan deras genomsnittliga miljö endast kan försörja ca 0,5 kg kroppsvikt per ha. Mänskliga jägare-samlarekulturer i liknande miljöer hade ungefär samma revirbehov.

Som jämförelse beräknades att de bästa traditionella jordbrukskulturerna i världen år 2008 kunde bära ungefär 200 kg levandevikt av människor per ha. Ett extremfall är Nederländerna där man summerade hela jordbrukets zoomassa (människor och husdjur) till 1300 kg per ha, men då ingick även en obekant mängd import av djurfoder och livsmedel från andra länders skuggarealer i försörjningen.

Av hela jordklotets zoomassa (0,1 Gt C) finns 30 % i människor, 45 % i nötkreatur, 22 % i övriga husdjur och 3 % i vilda djur.

Hela zoomassan inklusive människan konsumerar ungefär hälften av den växtmassa som bönder odlar och sedan skördar. Eftersom mer än hälften av den skördade växtmassan måste bestå av för människor oätliga växtfibrer, så betyder det att åtminstone mindre än hälften av av den skördade växtmassan kan bestå av livsmedelsdugliga växtdelar. Allt övrigt tillvaratas då genom att i bästa fall utfodras till våra husdjur, i första hand nötkreaturen. Resten blir kvar på åkern som spill, vilket omgående börjar brytas ner till de så kallade klimatgaserna samt en mindre mängd övriga växtgrundämnen.

Vi tar upp fisk och skaldjur från hav och sjöar upp till gränsen för vad hela vattenytan tål. Den mängden zoomassa i livsmedel motsvarar 0,05 % Gt C per år, och djurarterna som är inblandade beräknas ha konsumerat ca 3 Gt C i växtplankton, grönalger mm. Det är alltså en mycket låg energiskörd från dessa stora och solbelysta havsytor och den skörden förbrukar stora mängder fossilt motorbränsle per landat kg havsmat.

Atmosfärens kolinnehåll ökar men huvudkällorna är hittills ej bevisade

Det viktiga med de tidigare summerade beräkningarna av zoomassa på land respektive i vatten är att de tillsammans visar sej utgöra en försvinnande liten del av den totala biosfären.

Människan och hennes husdjur till föda och nöje konsumerar fortfarande en så liten del av världens hela växtmassa att de omöjligtvis kan påverka jordens atmosfärgaser med sätten att odla eller välja mellan olika former av livsmedel och djurfoder.

Det kol som nu bryts för mänskligt bruk från fossila lager av svart kol och petroleum räcker inte heller till för att förklara mer än en liten del av den snabba koncentrationsökningen av lufthavets koldioxidekvivalenter. Det är nog ganska uppenbart att miljöforskningen ännu inte nått till ett rimligt svar och enad samsyn på klimatgasgåtan.

Klimatgaser nödvändig del av den totala bioenergin

De våmgaser, som vissa miljöingenjörer tillskriver stor betydelse för vår livsstils påverkan på klimatet, existerar förvisso men de frigörs i mycket små bråkdelar av det kol och kväve som från början ingår i det landodlade djurfodret(ca 4 Gt C) i ovanstående beräkningar.

Gaserna frigörs som tidigare nämnts genom rötning med hjälp av en levande mikrobmassa, och den processen är en nödvändig del av alla biologiska kretslopp, jämsides med den kemiska syreförbränning genom oxidation som sker i växt- och djurceller, vid skogs och gräsbränder, eller när vi eldar pannor och bilmotorer med kolbaserade bränslen.

Hela jordens biosfär är helt beroende av att den årliga totala fotosyntesen balanseras av en motsvarande nedbrytning genom mikrobrötning och förbränning, vilka tillsammans måste uppgå till en storleksordning som motsvarar åtminstone 500 Gt C, dvs 100 gånger mer än vad all världens bönder hanterar. Därtill kommer mycket stora mikrobmassor av svampar, bakterier och protozoer som bryter ner gamla lager av biomassor i olika delar av klotets land och vattenområden. Sammanlagda storleken av dessa mikroblager överstiger mängden zoomassa med flera tiopotenser (eller decimalkommatecken).

Odling och kultur

Samhällsnyttan med de nya vegetabiliska och ofta välsmakande energikällor, som människan började odla för omkring tiotusen år sedan, låg framför allt i att energiskörden per ytenhet av mark och per dagsverke steg drastiskt, jämfört med vad den vilda landnaturen, vattenytorna och arbetsprestationerna i de gamla jägare-samlaremetoderna kunde ge.

Som nämnts ovan kunde jägare-samlare i tropisk miljö uthålligt hämta energi och mineralämnen till ungefär 0,5 kg av sin kroppsvikt från varje hektar av vildväxande natur. Multiplicerat med en medelkroppsvikt på t ex 50 kg får man då ett "fotavtryck" av 100 ha för denna ursprungligt mänskliga kulturmodell, som också (enligt Smil) motsvaras av vad de nuvarande vilda primaterna kan uppnå i sina tropiska miljöer.

Personlig energiförbrukning

Med odlingens införande ökade energitätheten i befolkningsgruppens närmiljö gradvis i och med att man började ta hem och utnyttjade näringsämnen från ytteromgivningens atmosfär och markytor. Dessa näringsämnen byggdes med fotosyntesenergi in i lättskördade rena bestånd av ätbara och snabbväxande växter på de uppodlade hemmamarkerna och produkterna hade sedan en relativt kort väg fram till slutkonsumenten. Det ska då jämföras med att moderna miljöstrateger har problem att hantera globala fotavtryck som täcker några tiondelar av ett hektar odlad kulturmark

I dagens bättre jordbruksregioner har man nu uppnått en energitäthet från den odlade fotosyntesen, som förmår att kontinuerligt näringsförsörja upp till 400 ggr högre kroppsvikt av människor med både vegetabilier och animalier jämfört med det förhistoriska naturbruket. Fotavtrycket för råvaror från jordbruk till hushållens behov går här ner till 0,25 ha åkermark per person.

Men den siffran stämmer inte helt med verkligheten eftersom vi även fått in urbaniserings- och livsstilsfaktorer i ekvationen för de lantarbetande människor som ska leverera bioenergin. I klartext handlar det om en ekonomiskt och socialt ojämlik tillvaro inom varje nations gränser, och vars storlek enklast beskrivs med BNP per capita.

Om vi uttrycker jägarnas ursprungliga överlevnadsbehov i joule får vi årsbehovet till 5 GJ (gigajoule), vilket då innehåller hela livets enkla nödtorft från en tropisk miljö. Smils beräkningar för EU:s genomsnittliga menystandard (=hushållsutgifter) idag har ökat till att motsvara en blandad energikonsumtion på 16 GJ per personår för processen med odling och beredning av mat och dryck från jord till bord.

Mat är bara en del av mänsklig civilisation. Nästa del är urbaniseringen och dess produktion av en ökande mängd nya och tidigare okända konsumtionsvaror och tjänster - allmänt kallat för människans kulturutveckling och samhällets industrialisering.

Åter refererande till Smil, så startar hans kalkyl vid den romerska civilisationens framväxt för tvåtusen år sedan. Smil fann då att medelromaren förbrukade 10 GJ av den dåtida BNP, vilket bör betyda att hushållen använde ca 5 GJ till det egna livets nödtorft av livsmedel medan 5 GJ cirkulerar via staten (och staden Rom)i utbyte mot lön och offentlig konsumtion av allt som staten då kunde tillhandahålla.

Smil konstaterar också att motsvarande standard (10 GJ per person) fortfarande gäller som nuvarande standard hos stora delar av befolkningen i flera subsahariska afrikaländer där landsbygdsbefolkningen, som i huvudsak är hänvisade till ett liv i överbefolkade odlingsmiljöer, kan vara så mycket som 75 % av invånarna.

Industrialisering revolutionerade den biologiska arbetsförmågan

När de mänskliga civilisationerna började med att bygga städer, togs nästan hela energibehovet från livsmedel till människor och från djurfoder till drag- och packdjur.

Den del som inte var kolbunden bioenergi kom vid den tiden från vindenergi i segel och vindmöllor och från vattnets lyftkraft till vattenhjul och olika flytetyg. Med dessa hjälpmedel kunde en människas arbetsdagsverke öka transportmängden livsmedel och byggmaterial många gånger om jämfört med att bära på ryggen.

När först kolet och senare på 1800-talet flytande petroleumprodukter kom på marknaden revolutionerades möjligheterna till att uppfinna och bruka mobila kraftmaskiner. Vi fick helt nya möjligheter att även ersätta både mänskliga armar och ben och drag- och packdjur med allt större och effektivare rullande arbetsmaskiner.

Dessa maskiner måste fortfarande styras av mänskliga händer och hjärnor, men den utförda arbetsmängden per dagsverke tog ett stort språng uppåt. Numera går utvecklingen mot mer och mer fjärrstyrda maskiner och s k robotar, vilket ytterligare höjer varje människas biologiska arbetskapacitet.

Enligt Smil har detta lett till att Västeuropa och Japan nu nått en energiförbrukning per capita av fossilenergi plus bioenergi på 170 GJ/år medan Usa-Canada når upp emot 350 GJ.

Bild 2. Sveriges produktion och konsumtion av energi år 2014

width=600

Jag har räknat lite på 2014 års svenska energistatistik enl bild 1 och fått den effektiva förbrukningen (total minus överföringsförluster=390 TWh) till 133 GJ per personår i Sverige. Den tillförda energin ligger även här på den västeuropeiska nivån, vilket kan indikera att beräkningsmodellerna är jämförbara.

Industrialisering och urbanisering hänger ihop

De nämnda livsstilsfaktorernas energikonsumtion speglar var man bor. Jag nämnde tidigare att vissa u-länder kunde ha 75 % landsbygdsbor - alltså bor där 25 % av befolkningen i urbana samhällen (städer).

Den personliga energiförbrukningen i Sverige, Europa och Nordamerika motsvaras av av ungefär samma siffror på urbaniseringsgraden. Sverige ligger nu på ~85 % urbaniserad befolkning, Europa ~75 % urbanisering och Nordamerikas Usa-Canada också 85 %.

Västländernas i-landsjordbruk

Det moderna samhällets mängd av livsstilsprodukter växer och medborgarna behöver därför en allt högre lön för att kunna köpa. Den genomsnittlige medborgarens energikonsumtion (enl Smil ovan) måste betalas med den bruttolön som hela medborgargruppen gemensamt arbetat ihop.

En ökad urbanisering innebär att antalet lantarbetare obönhörligt minskar samtidigt som en oförändrad totalbefolkning behöver samma mängd matråvaror.

Både lönekravet och urbaniseringen gör att varje sysselsatt arbetare i matproduktionen, vare sej hen är mjölkare eller traktorförare, måste producera allt fler livsmedelskalorier per arbetstimme, som måste säljas för att betala arbetskraftens stigande löner.

Jordbruket i i-länderna utförs därför numera med en mycket hög insats av hjälpenergi och maskiner till de få kvarvarande böndernas hjälp.

Hjälpenergiflödet av nya maskiner från städernas industrier till landsbygden ersätter flykten av arbetskraft från landsbygd till städer.

Logistikexempel från jordbrukets transporter

Exempel på jordbrukets planerade logistik med odlande och husdjursskötsel spänner t ex från att vid varje vårbruks arbete ute på åkrarna överbrygga mikroavståndet för NPK-näringens övergång från lerkolloidens vattenfilm till varje groende frös (ca 3 millioner utplanterade frön per ha) yttersta rottrådar, att släppa ner luftens kväve till rottrådarna, att hämta hem skördar av foder och livsmedelsråvaror, att hemma på gården underhålla och reparera byggnader och maskiner med reservdelar, och att ibland på egen hand sälja och köpa insatsmedel, färdiga livsmedel och fodervaror till husdjursskötseln över globala fjärravstånd.

Jordbrukspolitik

Receptet för att motverka dessa tillväxtproblem i Sverige för sextio år sedan var så kallad strukturrationalisering. Statens lantbruksnämnder i de nordliga länen uppmuntrade bönder på små olönsamma fastigheter att sälja och slå ihop många av de små gårdarna till ett mindre antal tillräckligt stora kärnfastigheter, vars ägare var villiga att satsa med hjälp av statliga lånegarantier och investera upp de nya gårdarnas anläggningar och maskiner till en lönsam drift.

Detta fungerade bra i de fall där de övertagande köparna var duktiga företagare och klarade av att ge den nya driftplaneringen en realistisk inriktning.

Övertaliga bönder som sålt sina jordbruk upplevde en stark efterfrågan på sin arbetskraft i städernas växande efterkrigsindustrier. Sverige hade ett försprång jämfört med alla andra europaländer, eftersom vi lyckades ta oss igenom krigsperioden med en oskadad och fungerande industristruktur och handelssjöfart. Direkt från fredsslutet kunde Sverige dra igång sina exportindustrier med full arbetsstyrka och råvarutillgång.

I-ländernas glesbefolkade landsbygder levererar nu alla de viktigaste livsmedelsråvarorna och övriga råvaror av biologiskt och mineraliskt ursprung, som behövs till de tätbefolkade stadsområdena.

Arbetskraft är alltid dyrare än maskinkraft. Arbetet på landsbygden följer obönhörligt samma ekonomiska logik, som den som styr städernas och därmed hela samhällets löneledande industrier mot allt färre maskinoperatörer vid de växande maskinparkerna.

U-landsjordbruket släpar efter

Det finns fortfarande u-länder där bristen på industriarbete och infrastruktur i städerna gör, att upp till 75% av befolkningen på landsbygden fortfarande är hänvisade till lantbruksarbete med gamla metoder och redskap på väldigt uppsplittrade jordlotter, där ingen kan arbeta sej till en rimligt modern försörjning.

Små ytor ger små skördemängder, och liten skörd betyder att bonden har litet utrymme för att investera i gödning, bättre utsäde, bättre växtskydd och effektiva maskiner. En stor andel fattiga lantarbetare i ett lands befolkning konserverar också ett lågt löneläge inom samma lands industrier. Detta ger industriägarna marknadsmässiga möjligheter att konkurrera med arbetsintensiva låglönetillverkningar av billiga dagligvaror för i-ländernas masskonsumtion.

Det har gjorts många biståndsinsatser efter kriget i u-länder för att försöka uppnå samma utveckling som skett i Sverige och lite senare även i Japan och Sydkorea. Många av biståndsländerna släpar fortfarande efter av olika orsaker.

De viktigaste skälen tror jag är att u-länderna efter frigörelsen har fått svaga och korrupta statsapparater, som ofta också satsat på socialistiska styrelser med planekonomier vilka genomgående verkar ha misslyckats med alla sina industri- och jordbruksinvesteringar.

Storstäder finns också i u-länder, men bristen på infrastruktur och industrier med välavlönade arbetsplatser gör att dessa cityområden nästan alltid omges av slumområden med lika fattiga inflyttare, som de som lever kvar i jordbruksnäringen på den omgivande landsbygden.

U-landet har i de flesta fallen i sin historia någon gång haft fullt jämförbara eller högre kulturnivåer än många andra länder, som numera är i-länder.

Utvecklingen i u-länder har ofta på senare tid spårat snett av inrikespolitiska orsaker, vilka det egna ledargarnityret alltid försöker skylla på katastrofer av mänskliga eller klimatiska omständigheter och annan påverkan utifrån.

Undantaget från regeln kan i dagsläget vara världens största imperium Kina, som kanske tack vare sitt hårda grepp om den socialistiska makten kunnat hålla ihop imperiet och nu bygger nya moderna jättestäder i en rasande takt för att snart kunna ta hand om resterna av Maos efterlämnade fattiga landsbygdsproletariat.

Man tillämpar dock nu i Kina ett slags blandsystem av kapitalism och kommunism, som kanske kan vara framgångsrikt, men i så fall till priset av en mycket begränsad personlig frihet för de arbetande medelklasserna.

Socialistiska jordbruk misslyckas i längden

Det stora misstaget som all vänsterpolitik för jordbrukandet drabbas av, är att man missbedömer den kultiverade åkermarkens betydelse som grundläggande resursfaktor i jordbruksindustrin, ett misstag som också märks i den internationella ekofilosofins framväxt, vilket jag återkommer till.

Odlad mark är en basresurs, som till skillnad från alla andra insatser inte kan flyttas, utan den ligger alltid kvar där den en gång skapades av våra förfäder.

Marken som verkstad kan alltså inte centraliseras som alla andra industrifaktorer utan den måste alltid skötas, bevakas, förbättras på plats av människor som har kunskap och överblick över just varje lokalt markområdes förutsättningar att producera samhällsnytta i den nation man befinner sej i.

Av alla produktionsmodeller som prövats runt om i världen kan jag bara se att man fått en framgångsrik utveckling där självständiga och välutbildade enskilda företagare fått starthjälp med ekonomiska resurser som gett dem egen kraft att utveckla och efterhand bygga ut sina jordbruk i takt med nationens BNP-utveckling. Första förutsättningen är nästan alltid att den allmänna infrastrukturen och industrin byggs upp samtidigt med genomförandet av jordfördelningsreformer.

Jag har ägnat en hel del intresse åt att studera "gräsrotshistoria" ur ett perspektiv underifrån de senaste åren. Där kan jag inte finna annat än att samtliga "Folk" i alla länder och världsdelar har två stora intressen.

Alla vill ha fred och frihet

Det ena är att få leva med varandra i fred och demokrati, där alla har ungefär samma möjligheter och behandlas lika.

Den andra faktorn är att man vill ha bort nationsgränserna, som enbart har betydelse som symbol för ledarnas maktanspråk och befogenheter.

I stället kräver man att ledarna ska utveckla de egna samhällenas resurser så att i princip alla u-länder försvinner och alla "folk" får jämlika livsstilsvillkor. Deras löner måste förändras så att deras arbetsinsatser är lika mycket värda i all utrikeshandel som de villkor i-landsarbetarna har haft allt sedan kolonialtiden.

Med andra ord kräver alla utbildade och upplysta människor i världen att deras arbetsinsatser via världshandeln ska ge dem samma ekonomiska jämlikhet och demokratiskt inflytande där de själva bor, som deras producerade varor och tjänster åstadkommer där de konsumeras.

Hur och varför odlar vi som vi gör?

Människans ”allätande” är som sagts ovan mycket begränsat vad gäller möjligheter att tillgodogöra sej energin i grönsaker och energin i den växande grönmassa som utgör gräsätarnas naturliga föda och energikälla.

De enda växtdelar vi egentligen kan utnyttja effektivt är avmogna fröämnen och rotknölar som innehåller groddämnets proteiner plus en energireserv av stärkelse och fett ämnat för nästa års upprepade nystart av växtens nya generation.

För att stärkelsen ska bli fullt tillgänglig för oss måste den dock värmebehandlas först, och äts därför sällan i rå form – ytterligare ett tecken på att evolutionen inte har varit i fas med människans moderna innovationer.

Vad gäller näringen i frukter, så skapade naturen söta smakliga fruktsafter med kort hållbarhet, som skulle locka djur till att sprida de inneslutna fröämnena över större ytor. Vintersovande björnar har en liknande matsmältning som människan och utnyttjar energikickarna från frukt- och bärsafternas glukos och fruktos för att på hösten bygga upp ett fettlager med energi som räcker under hela vinterns svältperiod fram till vårens uppvaknande.

För den moderna mänskligheten har samma typ av sockerkonsumtion och fettupplagring visat sej bli ett gissel. Sockermängderna ökas flerfaldigt med all stärkelse från bröd, gröt och potatis och vår extremt långvariga livslängd och frikostiga livsmedelstillgång stressar de flesta av kroppens olika hormonsystem och immunförsvar till en mängd olika folkhälsoproblem.

Det finns inga exempel på vildväxande vegetabilier i naturen, som finns i sådan omfattning och utbredning att människogrupper någonstans i världen skulle ha kunnat livnära sej på enbart vegetabiliska energikällor. Dom få arter av naturligt förekommande och ätliga svampar, bär, frukter och nötter som vi kan hitta idag blir bara tillfälliga tillägg och kryddor till den odlade maten för några få redan välbärgade människor.

Hur fick vi konstgjorda samhällsbildningar?

När våra förstorade hjärnor börjat förädla vissa fåtaliga växtarters genetik till att producera förstorade och lättodlade frön och rotknölar, fick människan möjlighet att koncentrera energisamlandet till platser där man kunde efterlikna några kända arter av bins och myrors samhällsbyggande. Detta behöver dock inte vara samma sak som att den nya matens energiinnehåll skulle vara speciellt hälsosam eller att den över huvud taget behövde ätas av samhällenas ledare, vilka alltid har haft härskarens möjligheten att utan kostnadshänsyn kommendera fram den mat som de själva för tillfället gillat och mått bäst av.

Varför måste samhällsbildningar ha odlad energi?

Samhällsnyttan med nya vegetabiliska och ofta välsmakande odlade energikällor låg framför allt i att energiskörden per ytenhet av mark steg drastiskt genom gödsling, växtförädling och ogräsborttagning i jämförelse med de gamla jägare-samlaremetodernas skördar.

Jägarna hade endast tillgång till naturens mycket sparsamt fördelade "gåvor" vars betydelse de religiösa skapelseberättelserna starkt överdrev av politiska skäl.

Som en följd av odlingens ökande energiskördar per ytenhet minskade efterhand den totala arbetsinsatsen och bränsleåtgången för att samla in en energienhet av livsmedlen mycket kraftigt. En allt större del av befolkningen kunde nu förses med detta livsmedelsbränsle och samordnas till olika samhällsbyggen eller krigsföretag under kreativa ledargestalter.

En annan sida av myntet var vissa ledares vanliga benägenhet att lägga stora resurser på att utveckla konst och arkitektur för att odödliggöra sin egen storhet. Detta har ofta lett till överbelastningar av jordbrukssystemet och resulterat i civilisationskriser.

NOx och CO2 är odlingens fundament

Rubrikens lustgaser och koldioxidgas kallas felaktigt, av bl a Jordbruksverket i bild 2 och i länken om kvävekretslopp härunder, för jordbrukets bidrag till de så kallade klimatgaserna. Bild, påståenden och siffror framställs på ett sätt som antyder att skadeverkan skulle vara påtaglig och möjliga att åtgärda.

Man påstår utan något jämförelsematerial att det skulle vara skadligt för miljön att lämna tillbaka atmosfäriskt kväve och kol till atmosfären, när vi som odlare först har hämtat ner samma grundämnen därifrån med en fotosyntesverkstad som inte ens nämns med en pil eller bokstav i exemplet?

Påståendet om att summan av kol- och kväveatomer i den biologiska odlingens kretslopp förändras av att en väsentlig del av växtligheten passerar genom kor innan den når våra magar i stället för att gå någon av de andra vägarna i bildens kvävekretslopp är också osann. Man kan med fog säja att påståendet var "gripet ur luften" när det fabricerades av miljöingenjörer som hade bristande kunskaper i både växtodling och djurfysiologi.

Bild 3 Jordbruksverkets falska bild av verkligheten

Falsk klimatpåverkan

Uppenbarligen har inte ens Jordbruksverket i sin nyligen uppdaterade bild från sin myndighetsutövning förstått att kväve ingår som det viktigaste grundämnet i bildningen av naturens gröna klorofyll. Utan klorofyll får vi inte någon fotosyntes och inga växter.

Ju mörkare grönt desto livligare fotosyntes till ny växtmassa, som inte heller kan existera utan att det finns med minst en kolatom från luftens koldioxid i varenda molekyl som bygger upp jordklotets hela biologiska liv.

I påståenden av den typ, som Jordbruksverket och hela det politiskt korrekta etablissemanget svänger sej med idag, ignoreras eller förbises all gammal kunskap om de biologiska kretsloppen (finns i samma länk).

Man har helt enkelt delat kretsloppscirkeln med ett lodrätt streck på mitten och "glömt" den självklara inputsidan (mer om detta i avsnitten om LCA och ekoproduktion längre ner på sidan).

Det finns bara en enda samhällsfunktion, som svarar för att vi hämtar tillbaka det utsläppta kvävets och kolets atomer med råge från atmosfärens gasblandning och med sitt arbete laddar nya energirika biologiska råvaror, som är anpassade för HELA samhällets efterfrågan på livsmedel, biologiska byggmaterial och biotjänster.

Kvävekretslopp och rötning-fotoassimilation

I en hederlig kalkyl borde man väl tillgodoräkna och berömma lantbruket för den samhällstjänsten??

Några vanliga gödselmedel i historia och nutid

Kvävegödsel från kristalliserad sjöfågelträck (chilesalpeter, natronsalpeter, NaNO3) var den första marknadsförda handelsgödseln för kväve som skeppades till Sverige från Chile och kom i bruk på 1800-talet parallellt med användning som råvara till krut.

Salpetern började då komplettera de mödosamt ihopräfsade gräset från ängar och avlägsna utmarker, som dessförinnan varit den nästan enda gödseln, vilken först måste passera genom gårdens installade kor och hästar för att därefter duga som gödsel till gårdens spannmål och andra nyttoväxter.

Andra kvävekällor kom från tångskörd vid kusterna och svart myrjord från närbelägna mossar och myrar, som kördes hem på slädföre och spreds direkt eller blandades i och drygade ut gödselkomposten vid djurstallarna. Delar av de marker, som jag själv brukat, nyodlades under 3 - 4 decennier i slutet av 1800-talet, medan skogs- och myrslåttern ännu gällde som huvudskörd av hö. Mina förfäders noggranna bokföring från den tiden redovisade att man varje vinter på en enda normal gård i socknen kunde köra hem omkring tusen hästlass myrjord som komplement till åkergödslingen med stalldynga.

Järnväg kom till Östersund, 15 km från gården år 1882. Från det året började gårdarna i socknen med min morfar som samordnare även ta hem olika sorter av handelsgödsel som spreds på spannmålsskiftena i mängder på upp till 300 kg/ha. Bara ett par decennier senare hade den här handelsgödseln tillsammans med vallodling i växtföljden slagit ut den mycket mera arbetskrävande skogsslåttern och myrjordskörningen på alla gårdar i vår socken.

I globala sammanhang började industritillverkat handelsgödselkväve (N i NPK-gödselmedel) slå igenom strax efter första världskriget på 1920-talet när fredsindustrin kunde började tillverka ammoniak även för civilt bruk i stor skala enligt den nya Haber-Boschmetoden.

Bild 3. Världens konstkväveanvändning

Kväveanvänding

Nu är det länge sedan chilesalpetern försvann och idag baseras hälften av världens odlade fotosyntes på konstkväveprodukter från industriell ammoniak (bild 2) vars kväve kommer ur samma källa som kvävet i den gamla chilesalpetern eller som kvävet i baljväxternas och jordbakteriernas kvävefixering - allt hämtas direkt från den luft som vi andas in och hämtar vårt eget syrebehov ifrån.

Alla sorterna kommer direkt från atmosfärens kvävgas och koldioxid, och växtrötterna känner ingen skillnad på vilken typ av gödselmedel som lämnat ifrån sej de ammoniumjoner och nitratjoner som blivit tillgängliga.

Energiprodukter från åkerodlingar

Huvudprodukterna från fältodling i världen har alltid varit stärkelse från frön av olika ettåriga spannmålsarter, som t ex ris, vete, majs och korn. Stärkelsefröna var enkla att både transportera och att långtidslagra mellan skördetillfällena. Med flera tusen års genetiska urval och i modern tid även direkt genpåverkan av olika slag har människan effektiviserat ett fåtal av dessa gamla naturliga gräsartsförfäder och anpassat dem för hanterliga skördemetoder och klimatförutsättningar.

Andra viktiga stärkelseprodukter är rotknölar från potatis i Sydamerika, rotfrukter från kål, betor och morötter samt jamsrötter i Afrika och bananer, som är ett bär från en asiatisk tropisk ört.

Spannmålsstärkelse är huvudingrediens i allt djurfoder till enmagade husdjur som svin och fjäderfän i världen.

Vid förra sekelskiftet hade även den moderna vallodlingen av hö och ensilage tagit fart och blivit till ett energirikt djurfoder för idisslare med bladrika gräsvarianter som stomme och proteinrika baljväxter med egen kväveförsörjning från luftkvävet som komplement.

Den viktigaste orsaken till vallodlingens genomslag var att vi vid den här tiden fick tillgång till en mängd olika handelsgödseltyper, och framför allt kvävegödsel, där det börjat med chilesalpeter, ett kristalliserat tjockt lager av fågelträck från sydamerikanska fågelklippor. När brytningen dessa tillgångar började sina kom uppfinningen 1909 av Haber-Boschmetoden, som innebar att man direktbinder luftens kvävgas med vätgas till ammoniak i en tryckkammare som kan drivas med vilken som helst energi - den processen har ingen koppling till fossilenergi annat än att vätgasen ofta idag hämtas från metan i naturgas som varit billigast, men väte kunde då som nu lika gärna hämtas från elektrolys av vanligt vatten.

Fleråriga vallodlingar

Framförallt vallgräsen kan till skillnad från spannmålsgräsen odlas i form av fleråriga typer.

En av många fördelar med övervintrande växtrötter är att tiden för fotosyntes (vegetationsperioden) förlängs. Detta ökar skörden av växtmassa för idisslare, och skörd på samma yta kan ske flera gånger under säsongen eftersom de levande rötterna ständigt skickar upp nya gröna blad med full växtkraft så länge temperatur och fuktighet är tillräckliga. Detta sparar in odlingskostnader av typen färre antal dyra vårbruk och jordbearbetningar, betydligt mindre mängder utsäde att hantera och mindre slitage på jordprofilens struktur och mullhalt - kort sagt ett mycket billigare och miljövänligare energifoder till idisslande husdjur jämfört med de enmagade djurens krav på näst intill livsmedelskvalitet på sitt stärkelsefoder. Nu blev det för första gången möjligt att förse mejeri- och slakteriindustrier inne i städerna med både energirika och proteinrika animala livsmedelsråvaror i stor skala, vilka också blev tillgängliga för den breda allmänheten.

Här ska vi inte heller glömma det mycket gamla kulturgräset sockerrör som lär ha börjat odlas på Nya Guinea för 12000 år sen och sedan spritt sej jorden runt i tropiska och subtropiska områden. Den flitiga användningen av rörsocker i hela världen, vilket tog verklig fart efter andra världskriget, misstänks nu för många synder vad gäller folkhälsan, och i äldre tid även för delar av slavhandeln.

På nordeuropeiska breddgrader utvecklades för hundra år sedan en alternativ sockerproduktion från betor, som sedan dess ansetts vara en av de lönsammaste svenska fältgrödorna i södra Götalandsområdet. Under de senaste decennierna har man även med storskaliga industriprocesser börjat omvandla råvaran majsstärkelse till en billigare sockerprodukt med stort användningsområde i de flesta av våra färdigmatprodukter.

Den totala arbetsinsatsen och hjälpenergikostnaden (maskiner o drivmedel) för att ”hämta” en energienhet av de nya livsmedlen sjunker allt eftersom skördarna ökar per hektar. Det beror på att alla arbeten som görs på markytan från jordbearbetningens början och fram till dess att skörden kapats från marken, inte har förändrats.

De fasta kostnaderna för den delen av odlingsprocessen kommer att slås ut på flera kg när avkastningen ökar.

Rörliga kostnader är sådana som följer med varje kg av produkten. De är kontrollerbara med god kunskap och handlar bl a om mera gödsel och ibland dyrare utsädeskvaliteter.


II. Kost och livsmedelskvaliteter

Hur tillvaratar och använder min kropp energin från de odlade livsmedlen?

Växtlivets skafferi

Enligt den tidigare utredningen består hela jordklotets naturliga och odlade biologiska liv till nära 100 % av växtmassa, medan resten av biolivet fördelas på bråkdelar av en procent till zoomassa av högre djurarter plus en troligtvis något större massa av mellantinget mikrober (svampar, bakterier, protozoer mm).

Den stora växtmassans torrsubstans är i sin tur till absolut största delen uppbyggd av cellullosafibrer i cellväggarna, vilka håller upp hela den synliga strukturen. Mindre mängder av växtens proteiner ingår i cellkärnornas byggverkstad. De enkla sockerarterna fruktos och glukos innehåller solenergin från fotosyntesen och lagras tillfälligt i växtsaften medan energin förflyttas runt som växtens drivmedel och bränsle. När växten förbereder generationsskifte eller vid övervintring av fleråriga växter, lagras en del av de lättlösliga sockret in som stabilare stärkelsemolekyler. I mindre utsträckning kan växters energi också lagras i en mera koncentrerad form som vattentåliga, dvs olösliga fetter.

Endast växter kan lagra energi i sina celler i form av kolhydrater som socker, stärkelse och cellullosa/växtfibrer. Djurlivets motsvarande energilagring för kortare och längre perioder sker alltid i form av förstadier till eller fullbildade fettmolekyler i kroppsvävnaderna.

Djurkroppen börjar med att omvandla växtenergin i kolhydrater och proteiner till blodsocker

När alla djur äter föda som innehåller energi från växternas lätt smältbara kolhydrater och proteiner, omvandlas detta relativt snabbt av matsmältningen till högt blodsocker i blodbanorna och kroppens muskelceller ställer in sej på sockerdrift.

Sockerdriften fungerar bra om muskelaktiviteten är betydligt högre än normalt, annars blir det snabbt mera socker än kroppen kan förbränna för tillfället. Blodsockerkoncentrationen stiger då till farliga nivåer om inte extra insulinhormon kan utsöndras snabbt och direkt för att ta hand om överskottet.

Blodsockeröverskott omvandlas till fettlager

Djurkroppen har ingen lagringsfunktion för kolhydrater förutom den lilla mängd som finns i blodbanornas normala koncentration. Blodsockeröverskott från matsmältning måste därför snabbt omvandlas med hjälp av insulin och flera andra hormoner via levern till mellanprodukter och slutligen till hela fettmolekyler. Dessa bygger först och främst upp och underhåller alla djurkroppars nödvändiga och normala fettinnehåll till omkring 20 % av levande vikten. När detta behov är fyllt, lagras överskotten in som utvidgade fettdepåer i kroppens befintliga fettceller.

Observera att energin i både vegetabiliska och animaliska proteiner bryts ner till de vanliga blodsockret, och där överskottet på samma sätt som med kolhydraterna lagras upp som kroppsfett.

Kroppscellernas fettförbränning startar först vid lågt blodsocker.

Fettförbränningen startar först när tillförseln av lättsmälta kolhydrater och proteiner från födan till blodet har kommit ner till en viss lågnivå. Starttiden inträffar som längst 2-3 timmar efter senaste näringsintag när matens GI(glykemiskt index) är lågt.

Vid högt GI i födan går blodsockret upp snabbare och sjunker också fortare, vilket hjärnan protesterar emot genom ett tydligt "fikasug" efter nya kolhydrater. Om inte protesten besvaras sjunker blodsocker och insulin ner till basnivån och matsmältningen ställer om sej till fettdrift, som är ett normaltillstånd vid svält och avsiktlig fasta. Martin Ingvar beskrev denna fettskräck som "hjärnmonstret" i en nyligen uppdaterad Svd-artikel från 2010.

Fettdrift (ketos) är djurkroppens normaltillstånd och blir densamma om det finns fett kvar i tarmkanalen eller om tarmen är tom och fastan startar med övergång till förbränning av lagrat kroppsfett.

Fasta är också ett normaltillstånd som inträffar regelbundet varje natt och tidig morgon hos alla människor som sover bra och håller ett tidsavstånd på mer än tre-fyra timmar mellan sista nattfika och första energifrukost.

Fettet som tillförs med maten till tarmkanalen hämtas i lagom takt (behovsstyrt) direkt från tarmen till beståndsdelar (lipider) som tas in och går via blodet och levern till fettförbränning i kroppscellerna.

Hjärnan behöver både blodfetter och blodsocker som regleras av insulinet

Hjärnan är ett vitalt och mycket fettrikt organ som förutom fettillförsel kräver en viss ständig tillförsel av blodsocker. När matsmältningen slutat leverera nytt blodsocker kommer kroppens insulinsystem att börja bryta ner lipider/fettämnen från levern för att upprätthålla blodsockrets basnivå.

För energiförsörjningen innebär det här att en måltid, som innehåller en stor del av dygnsbehovet som matfett, kan behållas som lager i tarmkanalen ända tills energiinnehållet är förbrukat genom fettförbränning i cellerna innan kroppen börjar hungersignalera efter mera mat. När tarmkanalen är tom övergår kroppsfunktionerna direkt till fasta och svält, som då börjar tära på lagret av eget kroppsfett.

Det är idag många som av egen erfarenhet vittnar om att kostsammansättningen kan anpassas till djurarten homo sapiens evolutionärt utvecklade matsmältningssystem (metabolism) så att övergången från kolhydratdrift till fettdrift inträffar utan att man först tvingas passera det insulinpåverkade fikasuget. Detta är Martin Ingvars hjärnmonster som hos människan stegras fram till några timmar efter att stora portioner ätits av lättsmälta kolhydrater i t ex bakverk, bröd, gröt och söta drycker av alla typer. (mer om riskerna med höga insulinpåslag i del nr IV)

Det kan möjligen vara så (ännu inte utrett) att fettdriften hålls igång från fastan utan avbrott, och samtidigt med blodsockertillförseln, om måltidens andel av kolhydrater och proteiner är tillräckligt lågt så att fettkaloriernas andel kan överskrida ett visst gränsvärde. Det vore en mer logisk förklaring till att lchfkost av så många nu upplevs ge ett högt välbefinnande.

Är gräsätande djurarters metabolism annorlunda än rovdjurens?

Gräsätande däggdjur har samma kroppsproducerade metabolism som rovdjur, men med en tarmkanal hos de vuxna individerna, som är väsentligt utvidgad för att ge plats för ett utrymme som innehåller en stor levande mikroflora av svampar och bakterier. Gräsätarnas ungar föds till världen som vanliga enmagade däggsdjur utan funktionen med cellullosanedbrytande svampar och bakterier i tarmsystemet.

Mikrofloran intas utifrån (t ex olika jordbakterier) och växer till sej tillsammans med tarmkanalens utvidgning under däggdjurens ungdomstid, samtidigt som deras beroende av modersmjölken avtar. Självklart kan även vuxna idisslare fortfarande tillgodogöra sej alla näringsämnen som finns i mjölk och mejeriprodukter, eftersom hela det nedre tarmsystemet är oförändrat. Mikroorganismerna tillväxer av att matas med de gröna växtdelarnas kolhydratfibrer i cellväggarna, som de bryter ner och rötar till enkla och mer lättsmälta näringsämnen.

Den organiska fabriken behöver även en hel del lättlösliga kolhydrater (socker och stärkelse) från fodret som drivkraft för sitt arbete.

Mikrofloran växer av kolhydraterna ut till en levande biomassa av fett och proteiner som sedan kan smältas och upptas till blodet från den ordinarie magsäcken och nedre tarmkanalen enligt samma principer som sköter rovdjurens näringsupptag och huvudsakliga fettdrift.

Fjäderfän som gäss och ankor har sämre förmåga att smälta och ta vara på kolhydraterna än idisslarna. Det är orsaken till att man i en del kulturer vid slutgödningen av gäss och ankor kan tvångsmata djuren med oproportionerligt stora mängder av vete- eller majsstärkelse, vilket lagras i en sjukligt stor fettlever som efter slakten tillvaratas som foie gras - gåsleverpastej.

Placera djurarten i näringskedjan efter bukomfånget

Man kan se ett mycket tydligt exempel på skillnaden i tarmkanalers volym mellan gräs/bladätare respektive köttätare om man jämför bukomfånget vid naveln med bröstomfånget hos vältränade vuxna individer i normalt hull/BMI av olika arter. Kor, hästar, får och getter liksom den växtfiberätande primaten gorilla har större bukomfång än bröstomfång (spolformade), medan människor och våra köttätande husdjur (katter och hundar) är smalare om midjan än runt bröstkorgen (timglasformade). Även husdjur som just katter och hundar drabbas som bekant ofta av övervikt och åldersdiabetes på grund av moderna insulinstressande matsedlar. Timglaset syns speciellt tydligt på alla duktiga elitidrottstjejer som nuförtiden tävlar i bikinidräkter, där måtten inte kan påverkas av vilken kost som dom för tillfället anser sej äta.

Grisarna, som brukar jämföras med oss som allätare av vegetabilier, har i själva verket en längre tarmkanal än oss vilket syns på den spolformade kroppen. De matsedlar/foderstater som noggrant prövats fram till svinskötseln innehåller omkring 80 % rå stärkelse, men får grisen välja så äter den och behöver också animaliskt protein och något fett för att må bra. Grisarnas insulinkänslighet vid hög ålder testas dock väldigt sällan i deras livssituationer eftersom dom sällan blir särskilt gamla, men även dom drabbas ofta vid uppfödningen av tydliga välfärdssjukdomar som ledbesvär, magsår, tarmbesvär, cancer mm. Alla tamfjäderfän (höns, kalkoner, gäss ankor) är utrustade med en extra och rymlig tarmficka, krävan, före den egentliga magsäcken för att kunna hantera och smälta tämligen fiberrika vegetabilier. Även dom är dock beroende av och äter med förtjusning animalier som diverse smådjur och insekter.


III. Arv och miljö

Alla däggdjur föds med gener för att utveckla fria självständiga individer

Kropp och nervsystem programmerat för individens reproduktion och självförsörjning

Hela djurvärldens kroppskonstruktion är, i motsats till insekternas, utformad så att alla djurungar föds till världen som individualister med fullt fungerande kropp och en hjärnkapacitet som är svag i början, men efterhand växer och tränas upp så att varje enskild individ kan som biologisk pionjär utforska nya miljöer och börja samla näring.

När försörjningen är löst kan alla vuxna individer i alla djurarter bygga bo och bilda familj med en individ av motsatt kön.

Kan man ärva kunskap?

Nej, kunskap hos individer är helt och hållet en miljöfaktor som bara kan förmedlas till varje individ från den omgivande miljön.

Man kan bara ärva mer eller mindre god förmåga att ta till sej olika sorters kunskap genom övningar och studier, som kan börja först efter varje individs födelse.

Problemet med kunskap som inte finns i DNA blev för den moderna människan att föra kunskapen om samhällsbyggnad vidare till nästa generation. Det är viktigt både för att samhällets och för att den egna familjens uppnådda välstånd skall kunna förvaltas och byggas på ytterligare i kommande generationer.

Olika enkla och vardagliga tekniska lösningar överförs med muntlig undervisning om kunskap och praktiska övningar från de äldre i samhället till varje ny generation.

Med uppfinningarna skriftspråk och matematiska beräkningar kunde mänskligheten starta byggandet av moderna civilisationer som sträckte sej över många generationer och inrymde kunskapsmängder som ingen ensam pionjärmänniska kunde behärska.

Finns urbaniseringsförmåga som ärftlig gen?

Ja och nej. Det är väl känt att vissa insektsgrupper som t ex arter av myror och bin har förmågan att bygga stora samhällen på upp till miljontals individer. Instruktionerna och styrningen för detta finns i deras gener som ett arv från evolutionen.

Samma evolution har såvitt känt inte nått till några högre zoologiska former, och till dom hör utan tvekan alla däggdjursarter och Homo sapiens, vilka alltså saknar gener som kan underlätta samhällsbyggandet.

Samhällsbyggen i stora grupper - alltid en hierarkisk arbetsmarknad

Man kan inte bygga mänskliga konstruktioner utan att en ledare samordnar några underlydande individers arbetsinsatser.

Varje enskild insats består alltid i att individen är pilot för ett verktyg, ett redskap, ett större fordon eller ett skrivbord på ett kontor, som alla förbrukar bränsleenergi och som under den mänskliga styrningen förflyttar byggmaterial eller informationer med olika former av innesluten energi.

Med stenpyramiden som modell kan man konstatera att varje nytt byggvarv av stenar ska lyftas ett snäpp högre än de varv tidigare arbetslag har utfört.

Det senaste laget är på så sätt "herre på täppan" ett tag och kan ställa krav på tidigare lagarbeten innan det är dags att lämna över till nyare herrar ännu högre upp. Den som tar över, som är köpare, har alltid makten över de villkor som den lägre stående säljaren måste acceptera för att få betalt för arbetet.

Bilden av det marknadsekonomiska samhällsbygget blir då att de olika konstruktionsnivåernas arbetslag klättrar på föregående nivås axlar, men i ett mycket komplicerat systemnätverk av ekonomiska pyramider som griper in i varandra på olika ställen.

De lägst stående i de här pyramiderna är råvaruproduktionens arbetslag. Under dem finns bara växter, djur och mineraler, vilka inte har något mänskligt medvetande som kan styras eller påverkas med ekonomiska eller ideologiska smörjmedel.

På den här nivån kan människoindividerna bara samarbeta sinsemellan i jämlika smågrupper, kooperationer.

Det hindrar inte att vi utnyttjar vår evolutionära maktposition i djurvärlden till att domesticera/tämja andra arter till våra underlydande husdjur för olika specifika arbetsuppgifter

Varför är transporter själva grunden för all samhällsbyggnad?

I ett samhällsbygge beskrivs energiflödet på investeringssidan som delar av en uppbyggd energipyramid med transporter av mineralråvaror och bränsle för transporter, underhåll och förädling/utbyggnad i riktning mot slutmålet i centrum på energipyramidens topp.

Här är det viktigt att inse att den zoologiska verkligheten alltid och i alla sammanhang har bestått av transporter och förflyttningar av material. Varje djurarts muskelarbete måste ha stöd från individens eget nervsystem och hjärna.

Arten homo sapiens har som jämförelse numera byggt åt sej ett enormt stort transportsystem som kräver att varje individ förutom att ta egna initiativ måste inordna sej under ett nät av många andras både levande och bortgångna hjärnors kommandostöd och därtill en ökande mängd datorkraft för att varje transportaktivitet med byggmaterial till samhället ska komma till rätt plats.

I djurlivet ligger energicentrum vid det egna boet – för människans del sker transporter i en stor mängd olika undernätverk i ett sammanhängande system, vars första steg når individens eget hem och slutmålet för de dyraste transporterna är ett växande energicentrum där härskarskiktet bor och arbetar.

De transporterade energibärarna staplas på varandra till energipyramider i olika skalor från det enkla familjehemmets behov och upp till de största nationella energipyramiderna som ligger i USA, Kina och Indien.

Det är för att kunna utföra dessa livsuppgifter som alla djurarter från skapelsen har utrustats med självkontrollerad rörelseförmåga, med hjärna, muskler och benstomme som vitala delar.

Bin och myror bär gratis, människor kräver ersättning

Varje insektssamhälle byggs av självgående och DNA-styrda arbetare till en låg energipyramid, där alla har direkt tillgång till den bränsleenergi som arbetsuppgiften kräver.

Människans samhällen består som nämnts av ett mycket komplicerat nätverk av olika energier där utförarna/arbetarna på något sätt måste få ersättning för sina kostnader via någon form av betalningssystem.

Detta består av pengar, tjänster och konsumtionsvaror som ska transporteras i riktning neråt från energipyramidens toppcentrum och ända ner till pyramidens bas för att ersätta de individuella arbetsinsatserna som utförs på alla olika uppbyggande energinivåer.

Våra civilisationer har en förebild i bi- och myrsamhällenas uppbyggnad, men den avgörande motsatsen består i att insekternas samhällen har enda kort näringskedja vars drivkraft är inbyggd i deras autonoma nervsystem, dvs de ärver hela ekosystemets konstruktion i sitt DNA.

Alla ryggradsdjur i näringskedjan upp till homo sapiens saknar den här programmeringen och måste därför på egen hand uppfinna konstruktioner och utnyttja andra drivkrafter, som t ex personlig njutning och konsumtion.

Makt, ideologier och konsumtion

Konststycket för all politisk verksamhet består i att styra det forskande och kreativa företagandet i våra stora urbaniserade samhällen igenom en trappa av olika energinivåer. Det ligger en svårlöslig motsättning i att inte hämma den enskildes kreativa förmåga att finna nya vägar till mera föda för en än så länge växande och delvis hungrig befolkning, samtidigt som denna föda och övriga välståndsfaktorer också måste nå fram till alla behövande.

En annan utmaning torde vara att uppfinna livsstilskonsumtioner som i verklig mening minskar fotavtrycket och på samma gång kan tillfredsställa aktivitetsbehovet hos en allt rikare global medelklass. Dessa lyser med sin frånvaro i dagens ekologiskt fixerade storstadsliv.

Hur tyglar man individens konsumtionsbegär?

Den svåraste delen av urbaniseringen blir att få arbetsersättningen i form av arbetslöner och färdiga konsumtionsvaror från samhällets industricentra att returneras tillbaka neråt genom hela trappan av investeringar, företagare och arbetare utan att någon skor sej otillbörligt utefter vägen.

Slutkonsumentens betalning för varan ska transporteras utåt och motströms mot uppbyggnadsenergin och fördelas längs vägen, så att det blir en anständig mängd kvar även till dom som jobbat längst ut i periferin på den lägsta energinivån med själva råvarusamlandet.

Både marknads- och planekonomi behövs i livsmedelsförsörjningen

Den här problemlösningen kan beskrivas som en kamp mellan marknadsekonomi och planekonomi, och är i de flesta länder en blandning av båda. I praktiken betyder det att man i princip i alla i-länder måste ha någon form av statligt reglerade (=planekonomiska) system med stödformer eller tullmurar för att säkerställa att arbetsersättningar når ända ner till råvaruproducenterna.

Förutom att stödsystemen skyddar bönderna mot marknadsekonomernas lotteriartade spel med råvaruhandeln på världsmarknaden, så skyddas även böndernas stora och trögrörliga anläggningskapital mot skador.

Man ökar också motståndskraften för skördeskador av så kallade oår, dvs "dåligt väder" som i det gamla jordbruket och i nuvarande u-landsjordbruk ofta leder till svältkatastrofer, vilket alltid drabbar lågavlönade storstadskonsumenter hårdast.

Alla samhällsledare måste ha någon form av politisk mall att följa i minnet för att kunna övertyga sina undersåtar eller väljare om fördelarna med ledarens egna avsikter.

De tekniska lösningarna för samhällsbyggets produktion på plussidan måste grundas på rena naturvetenskapliga beskrivningar och fysiska naturlagar för att fungera i verkligheten.

Däremot finns det nog inga naturlagar som kan styra återflödet av betalningsmedel och konsumtion på minussidans återflöden, där vi saknar insekts-DNA för automatiskt samhällsbyggande i våra hjärnor som kan träda in.

Bristen på insekts-DNA har fått ersättas med de humanistiska vetenskapernas olika discipliner som kan vara filosofi, religion, sociologi, ekonomi, medicin och politiska studier, vilket leder till diskussioner och ordergivningar som uppfyller så mycket av vår vardag idag.

Slutar konsumtionsbegäret vid nationsgränsen?

Ett av dom allra viktigaste målen här är troligen att politiken måste förmå sej att utforma och framför allt fördela det akuta dagliga återflödet av konsumtionsvaror och tjänster så att det når medborgare som befinner sej på alla nivåer i den mänskliga näringskedjan.

Det betyder att man behöver komma överens om en rimlig internationell arbetsvärdering och lönespridning som täcker hela världshandelsmarknaden.

Ordet ”medborgare” i dagens outsourcade värld borde i min värld få inkludera alla som är inblandade i produktionen av vår konsumtion, oavsett var dom bor.

Det som vi idag kallar för demokrati i olika former slutar i dagens politiska värderingar alltid vid betraktarens nationsgräns.

Nationsgränsernas betydelse är enbart en fråga för ledare och samtidigt ett hinder för en allmän demokrati.

Brister i arvet ersätts med ideologi

Djurlivets självständiga hjärnor har av erfarenhet svårt för att inordna sej i det komplicerade nät av langningskedjor, som måste till för att transportera hjälpenergier och råvaror i rätt ordning mot ett och samma mål i det civiliserade samhällets centrum. Det är i alla fall vad som krävs om man vill efterlikna insektssamhällenas automatiska samhällsordningar.

Människan har i tusentals år av stadsbyggande prövat olika maktformer och styrsystem. Religiösa berättelser har varit en gemensam nämnare för de olika ideologier, som använder sej av övernaturliga andeväsen som generationssammanbindande ersättare för verklighetens dödliga härskare och ledargestalter. Andarna straffar och belönar undersåtarnas misstag eller goda gärningar och det gäller att underordna sej härskarens utformade regler för att samhällsbyggandet ska fungera.

Det är härskarens anställda prästerskap som undervisar om reglerna och som dömer ut straff och belöningar.

Bristen på samhällsbyggargener i vårt DNA gör att den här frågan är ständigt aktuell för varje ny generation av makthavare.

Den snabba utvecklingen gör de gamla religionerna ”mossiga” och nya härskare försöker hela tiden utveckla moderna religioner till ideologier som passar till deras nya komplicerade samhällssystem.

Först dyrkades industrialismen

Industrisamhället växte fram i feodala, konservativa miljöer i en hieraki av stora klasskillnader där styrelseskicken byggde på olika kristna ideologier och kyrkorna stod för sammanhållningen.

För omkring hundra år sen fick vi socialism och kommunism - de röda ideologierna som dyrkade "industrialismen" och som skulle uppfostra den stora massan av nödvändiga industriarbetare vid nya maskiner till att foga sej som myror eller bisamhällen under de stora generalplanernas krav. Det utlovade målet var det jämlika välfärdssamhället.

Idealen började krakelera för ungefär femtio år sedan efter genomlevda svältkatastrofer och usel industriproduktion i socialiststaterna, samtidigt som de marknadsekonomiska eller kapitalistiska västländerna hade ett starkt uppsving i både industri en viss överproduktion av viktiga baslivsmedel.

I västländerna började nu flera ekofilosoferna finna grogrund för förslag på varianter av naturfolkens traditionella dyrkan av naturen och solen.

Självhushållande odling ansågs vara en lämpligt alternativ för fritidsverksamhet och försörjning med giftfri mat i "den gröna vågen" som gav sej ut och ockuperade den rena landsbygdens övergivna fäbodar, när nu de allt effektivare maskinerna tycktes ha tagit över en stor del av de gamla smutsiga industrijobben inne i de dåtida svavelosande städerna.

Viktigt att notera är att dessa grönavågare sällan var industriarbetare. Det var unga människor från storstan som haft välbetalda jobb, där några även i fortsättningen kunde frilansa vid behov för att skrapa ihop nödvändiga kontanter till gruppens gemensamma nödvändigheter. Skolundervisning till gruppens barn klarade man själva.

I den här miljön byggde man jordhus, rotade i jorden med hackor och hästredskap och höll stormöten och pratade miljöpolitik....

Den nya ekofilosofiska ideologin

utvecklades som motreaktion till industrialismen och predikade en återgång från konstgjorda industriprodukter till något som de kallar för "småskaligt", och som helst även borde bestå av handgjord tillverkning med "naturliga" eller "organiska" råvaror.

Kretsloppsjordbruk och närproduktion blev nya modeord.

Eftersom handverktyg inte drivs med fossilbränsle och råvaror från naturen var något slag av gudagåvor, dvs nästan gratis, så uppstod ganska snabbt en massmedial och politiskt korrekt beskrivning av den nya ekologiska livsstilen som energisparande och därmed också som klimatvänlig.

Så blev industrijordbruk ett helvete

En logisk följd av att det nya måste ha en motpol blev då att man måste helomvända begreppet "industri" till att stå för den nya världens helvetesbeskrivning i stället för dess framtidsdröm.

På så sätt fick ordet industrijordbruk i massmedia och reklamen ett nytt ansikte. Från att ha varit en socialdemokratisk framtidsdröm på 1960-talet blev det nu en negativ skuggfigur som fick stå för allt ont i den ena sidans beskrivning av livsmedelsproduktion, medan bönderna inom näringen inte kände till något annat innehåll än samma gamla flertusenåriga verksamhetstyper som alltid har försörjt städerna med livsmedel och andra organiska koluppbyggda produkter.

En extrem form av argument mot industrijordbruket har det senaste decenniet fått ett ansikte i de av massmedia och svenska myndigheter hajpade djurrättsrörelserna.

Dessa rörelser har en mycket stark koppling till veganernas livsstilar, och känns för mej som en form av förträngda samvetsförebråelser för att dölja att den veganska livsmedelsförsörjningen inte kan ske idag utan massiva insatser från extremt lågavlönade och ojämlika skuggarbetare i tropiska u-länder. Deras ologiska framtoning påminner egentligen också starkt om de högkastiga indiska hinduernas nirvanatro och vegetariska livsstil som bygger på att det kastlösa proletariatet gör allt jobbet med att både vårda de högkastigas fysiska personer och dessutom även sköta om världens största "heliga" nötkreatursstock.

Jag tänker mej och hoppas att vi snart är på väg mot en mer fysisk och reell samhällsbeskrivning som delvis kan vara en reaktion mot de ekofilosofiska betraktelserna.

Metoden LivsCykelAnalys

är ett modernt redskap som ska beskriva det moderna samhället i relevanta, mätbara och logiska siffror. Det började utvecklas för ungefär tjugofem år sen och kallades för LCA i både svensk och internationell text.

Definitionen för en fullständig livscykelanalys är att den ska beskriva alla relevanta insatser och tjänster som investeras i olika ekosystem och tillverkningsförlopp.

Partiella LCA

Det är enkla och raka beskrivningar, som tyvärr dras med en massa gränsdragningsproblem när man måste försöka undvika att flerdubbla värdet av olika insatser, t ex när samma traktor används till många olika arbetsuppgifter på samma gård.

Det finns internationella regler som används allmänt för att t ex beskriva förloppet när man tillverkar en traktor.

I dessa regler ingår att mäta värdet på alla arbetstimmar och anläggningskostnader (verkstad, maskiner, redskap) som delar av insatserna förutom alla råvaror, energier och och andra inköp som behövdes.

Arbetet är själva sinnebilden för att hämta upp individens eget livsmedelsbehov?

De viktigaste och mest grundläggande hjälpenergierna eller bränslet för att skapa ett samhälle måste vara den mänskliga arbetskraftens livskonsumtion av mat och livets övriga nödtorft, vilket borde rymmas i det ekonomiska begreppet livslön.

Just arbetsfaktorn blev av någon diffus orsak utestängd från de LCA-mallar för biologisk produktion som skapades för ett par decennier sedan.

Man kan inte odla om man inte disponerar välkultiverade markytor.

Den andra dolda inskränkningen i den biologiska LCA-mallen gäller priset för odlingsmarken med sina anläggningar. Här är också många äldre generationers arbetsinsatser inblandade bakom kostnaden för att bygga upp och underhålla alla existerande odlingsanläggningar.

En markkostnadsfaktor som spelar stor roll i stadsnära jordbruk är alternativvärdet som presumtiv tomtmark. De bästa odlingsmarkerna drog ju ofta till sej den historiska stadsbebyggelsen. Här var det nära till mat även för dem som inte odlade själva.

Höga tomtmarkpriser bidrar inte till högre skördar på jordbruksmark, men det driver upp värdet på hela gården och låser in stora kapitalvärden som måste tas fram vid ägarbyten eller arrendeöverenskommelser, och detta leder till skuldsättningar som måste förräntas varje år med en del av skördevärdet.

Något som däremot i högsta grad ökar gårdens avkastningsmöjligheter är att kunna utföra välplanerade långtidsinvesteringar i fasta anläggningar, t ex lagerbyggnader, djurstallar och markdräneringar. Sådana investeringar, som kan beräknas vara i upp till 20 - 30 år, förutsätter att ägaren och/eller den driftsledare som brukar gården också äger åtminstone marken där anläggningarna finns, men också har en rimligt långsiktig dispositionsrätt till hela det markunderlag som anläggningarna avses betjäna.


IV. Missriktade ekodrömmar och vanföreställningar

Arbete och anläggningar saknas i ekosystembeskrivningarna för mat

I den nya LCAbibeln famlar tyvärr fortfarande samhällsforskarna och biologerna i resterna av de gamla ekofilosofiska beskrivningarna i och med att den gamla mallen "partiell LCA" (se föreg artikel) fortfarande används på ett ovetenskapligt sätt.

Ekoproduktion en utvidgad energipyramid?

Ett praktiskt exempel ser vi i framväxten av så kallade ekologiska produkter. Det ideologiska ledarskiktet letar efter vardagsprodukter som uppfyller höga krav på ideologisk anpassning till ledarnas etik och moral. En viktig del av etiken (som fortfarande finns kvar) var att man såg begreppet ”naturligt” och ”organiskt” som positiva motsatser till de negativt laddade orden ”konstgjort” och ”artificiellt”, vars begreppsinnehåll ansågs ha sina ursprung i modern industriell verksamhet. Det gamla historiska jordbruket, liksom även nutidens manuella jordbruksformer i uländerna var med dessa definitioner att betrakta som förebilder till ideala ekologiska system. Man hyllade också alla former av hantverkstraditioner.

Ekodrömmen, myten om det fullständiga kretsloppet?

En bärande ide från den tidiga ekofilosofin var att människan skulle kunna ingå i ett ekologiskt kretsloppssystem, där solljuset drev ett cykliskt system som inte lämnade några mänskliga spår efter sej i den omgivande naturen.

I Sverige framställde man ett speciellt regelverk, KRAV, som i princip kräver att de gamla vanliga livsmedlen för allmänheten redan från planeringsstadiet i produktionen måste putsas och poleras några extra varv med mera traditionellt arbetskrävande tekniker innan produkterna sorteras in i officiellt godkända och påbjudna marknadsföringar före leverans till de storstadslevande kundgrupperna.

KRAVs strikta och Eus något lättare regelverk dömer utan någon tydlig logisk förklaring bort våra allmänt använda mineraliska gödselmedel som ”konstgjorda”, och upprättar listor på en mängd olika växtskyddsmedel, vilka vid varje tidpunkt är godkända och strikt övervakade för bruk i det allmänna jordbruket, men nu klassas som ”giftiga” i det nya etiskt godkända ekojordbruket.

När det efter några decenniers forskande efter bevis på skadeverkningar från de metoder som ekofilosofin förbjudit och letandet efter lika effektiva alternativa behandlingar som regelverket kunde godkänna har falnat, så har i stort sett debatten om giftighet för människor och konstgjort av människor dött ut.

Det som nu återstår av den gamla förkärleken för giftiga trebokstavskombinationer är det nya modeordet GMO, där traditionalisterna nu gått vilse bland genetiska DNAspiraler i en ganska absurd argumentation om vetenskap, som ytterst få har kunskap om sakliga argument att framföra.

Man börjar nog inse att allt som kan påverka biosfären i någon riktning är dödligt i felaktiga koncentrationer, och att den faktorn förändras och övervakas för alla medborgares bästa av våra ordinarie statliga myndigheter.

Modern ekofilosofi

Numera ersätts de gamla påståendena med nya forskningar efter mycket luddiga och svårmätbara faktorer såsom klimatpåverkande utsläpp av koldioxidekvivalenta kretsloppsgaser och påverkan från de tidigare förbjudna gifterna på en naturfaktor som nu döpts om till biodiversitet. Den påstås ha omistliga värden medan eventuella förluster samtidigt är helt omätbara eftersom de består av subjektiva värderingar.

Oavsett bakomliggande orsaker så råder ett oomtvistat samband mellan stigande temperatur och processer som orsakar mycket stora naturliga klimatgasutsläpp från gamla fossila torv och dylager. Den stigande temperaturen orsakar också en ständigt pågående förändring av biodiversiteten över hela klotet.

Eko grundas på ideologisk forskning?

När den stigande temperaturen med ganska god naturvetenskaplig bevisning åtminstone till en del kunde härledas till mänsklighetens stora uttag av fossila (långtidslagrade) energikällor, så försökte nu ekofilosofins marknadsförare fokusera sina argumentationer mot påstådda och i många fall påhittade argument om motsatsförhållanden i en fossilenergifri produktion inom jordbruket.

Då använder man, medvetet eller av okunskap, självvalda fragment av insatser från en rättvisande analys, som här växlas upp till en hel processbeskrivning och som även påstås leda mot allmänt energisnåla metoder i sina ekologiska regelverk.

Det blir på en gång problematiskt eftersom den ursprungliga regelfilosofin ofta utgick ifrån att den nya etiska produktionen skulle utnyttja ett antaget överskott av naturliga (och även fossilbaserade) energikällor som bara låg och väntade på att utnyttjas i omgivningarna. De nuvarande bruket av LCA i biologin ger nonsensvärden på både kostnader och energiflöden, och är en huvudorsak till att politikerna i dag måste välja mellan att ta ställning för antingen en naturvetenskapligt prövad uppfattning eller en samhällsforskares motsatta parallellvetenskap i samma ämne.

Skapa ny ISO-mall för miljö och klimat

Det enda naturvetenskapliga sättet för en hederlig användning av LCA i global biomassaproduktion borde vara att skapa en LCA-mall som ännu inte finns. I den mallen måste man helst ha med lokala, men åtminstone nationella schabloner för de två viktigaste grundfaktorerna för biologisk produktion, som är den mänsklig arbetskraften och markvärdena på tidigare generationers uppgödslade odlingsmarker med anläggningar.

Djuretik och ekofilosofi

I den äldre ekofilosofin lades stor vikt vid att infoga näringskedjans lägre djurarter på olika nivåer i samhällsbygget. Enligt filosoferna borde vi i högre grad nyttja dragdjur i stället för maskiner i själva jordbrukandet också.

Idisslarna hade även en nödvändig funktion i kretsloppsjordbruket jämsides med mikrolivet i komposter och gödselstackar som nedbrytare av alla organiska rester till återvunna mineraler i kretsloppet.

Nu har på de allra senaste åren en liten högröstad klick av ideologiska veganer lyckats uppnå ganska hög acceptans hos massmedia och vissa politiker för sina åsikter om att förbjuda bruket av djur i alla biologiska sammanhang. Dels argumenterar man om jämställdhet som t ex att ätandet av djurkött är jämställt med mord och kannibalism. Dels hävdar man att husdjur i alla användningsformer är likställt med otillbörlig maktutövning, dvs ungefär detsamma som slaveri.

Hela den djuretiska ideologin påminner om den hinduiska Nirvana=återfödelsereligionen, där man riskerade att döda sin gamla återfödda mormor om man trampade ihjäl en myra eller körde ihjäl en ko på landsvägen.

Här uppstår många stora problem för hela samhällsetablissemangets inställning, t ex för eller emot ökad vegetarisk konsumtion, minskad animaliekonsumtion och hanteringen av rovdjursfrågorna.

Delar av de ekologiska regelverken finns på EU-nivå och även i olika nationellt anpassade varianter utanför EU:s gränser i länder som gärna vill upprätta handelsavtal med t ex högprismarknaden i Sverige.

Ekoreglernas effekter

När varan med sin ekodeklaration om bl a mera giftfritt och mera klimatvänligt energisnål tillverkning, nått fram till tallriken ser den exakt likadan ut till både form och innehåll, som den mat som de stora flertalet medborgare köper och äter.

Alla svenska livsmedelsprodukter klarar livsmedelsverkets högt ställda krav på giftfrihet och näringsinnehåll med mycket få undantag/misstag som drabbar de båda kategorierna lika.

Ekofilosofin innebär i praktiken att man (tvärt emot den gamla principen om närhetsproduktion) hämtar råvara från längre avstånd och lyfter likadana stenar en bra bit högre upp på energipyramiden innan de levereras.

Om man beaktar hela produktionsvägen från jord till bord är ekoprodukter av biologiskt ursprung minst dubbelt så kostsamma per energienhet för samhället som de konventionella med alla extra skattestöd och osynliga arbetsinsatser inräknade.

Det är framför allt kostnaden för att ersätta kravreglernas förbud mot användning av industriellt tillverkad kvävegödsel och i betydligt lägre grad moderna växtskyddsmedel, som både direkt och indirekt medverkar till ekoprodukternas kraftigt förstorade fotavtryck i naturen.

En jämförbar men dyrare produkt på marknaden har i alla lägen krävt en högre energiinsats och därmed även orsakat mera s k klimatgaser – tvärtemot hela marknadsföringskonceptets påståenden (se ovan).

Försvaret om att man ska öka användningen av högkvalitativ bioenergi till förhållandevis enkla och ineffektiva uppgifter som t ex hästdrift i stället för att odla människoföda och biodiesel till duktiga traktorförare, är ihåligt eftersom det bara leder till att man tar befintlig och dyrare bioenergi från annan användning som förmodligen gör större samhällsnytta och som i så fall måste ersättas med fossilenergi i stället.

Att sedan effekten från olika matval, enligt alla fysiska naturlagar har ytterst liten betydelse för klimatet jämfört med i-ländernas hela energikrävande livsstil är ett annat mera LCA-medvetet sätt att se på frågan.

Förhoppningsvis kan denna vetskap också lätta samvetet för dem som får ångest framför matdisken inför alla tvetydiga budskap om "rätt matval". Om det är klimatfrågan som oroar dej, så är med all sannolikhet inköpen på andra ställen man ska tänka på i första hand. Ät det du gillar och som du tycker att du mår bäst av!

Min framtidsdröm

Naturvetenskap som grund

Samhället fungerar inte utan ledare och deras ideologier, men jag är kanske naiv när jag tror att naturvetenskapens forskare borde med fördel kunna nyttjas mycket bättre än idag även i de humanistiska och ekonomiska forskarnas ideologiskt färgade analyser.

När ledarna ska vända sej till och försöka påverka sina följares förvärvade uppfattningar och åsikter i olika samhällsfrågor, så borde det vara enklare och trovärdigare att argumentera med logiskt uppbyggda argument från tester på verkligheten omkring oss, än att som nu sker mest prata om motsägelsefulla drömmar som bara finns lagrade i enskilda medborgares hjärnor.

Och sedan borde man börja med att lära våra samhällsforskare och publicister att det är en himmelsvid skillnad i sannolikhet och säkerhet mellan utsagorna från det naturvetenskapliga SLU:s evidensforskning, som kan och bör utföras på nyttoväxter och husdjur, och den samhällsvetenskapliga sektorns egna studier(observationer!), som utförs på människans olika reaktioner på och förhållanden till miljön.

Den nämnda samhällsforskningen som numera utförs på alla andra forskande universitet och högskolor i landet, har ganska uppenbart en mycket svag koppling till den tekniska, medicinska och biologiska grundforskning som bedrivs på Sveriges enda universitetsinstitutioner för lantbruks- och husdjursbiologi vid SLU.

Gränslös handel

Nationsgränserna, som enbart har betydelse för de lokala ledarnas maktanspråk och befogenheter borde tas bort. I stället måste alla samhällsledare nöja sej med att utveckla de egna samhällenas resurser så att i princip alla u-länder försvinner och alla "folk" får de jämlika livsstilsvillkor som aldrig kan uppnås med annat än "folkets" egna arbetsinsatser.

Några härskande vanföreställningar

Mjölk- och havrepropagandans systembeskrivningar

Med adress till den absurda veganpropagandan kan det vara värt påpeka att mjölk är ett komplett animaliskt livsmedel som naturen konstruerat för att livnära unga individer av framför allt gräsätare i sin naturliga miljö. När deras ungar föds fungerar de unga som alla andra enmagade djur, och kan inte äta gräs förrän tarmsystemet vuxit ut av mjölknäringen och tagit upp de nödvändiga förruttnelsebakterier och svampar som behövs för att växtfiberätandet, när djuret är en fullt utvecklad vuxen individ, ska kunna fungera även på en ren gräsdiet. Ungdomstidens mjölkberoende kan hos de största gräsätarna vara i flera år innan dom är fullt kapabla att på helt egen hand hitta föda.

Människan kan inte äta och smälta hela växande plantor av örter och gräs, utan bara tillgodogöra sej växtnäringen från i huvudsak den stärkelse som finns lagrad i övervintrande rotknölar av t ex potatis och morötter eller inne i vissna plantors frön, t ex av gräsarterna havre, vete, ris och majs. Man talar gärna idag om smältbara livmedelsfibrer i kosten också, men då handlar det om en subjektiv förskjutning av gränsdragningen i kolhydraternas övergångsstadium från tillståndet då lättsmälta stärkelsemolekyler börjar kunna definieras som osmältbara cellullosafibrer.

Kor och övriga gräsätare kan tillgodogöra sej hela den ovanjordiska gräsplantans och andra örters näringsinnehåll genom att beta från marken under pågående växtsäsong eller genom att äta hö och ensilage, som är vinterkonserverade unga näringsrika helplantor av gräs och örter serverade på foderbord.

Dagens högproducerande mjölkkor kan inte få plats med tillräckligt näringstät fiberbiomassa i sin våm för att täcka hela sitt energibehov. Därför måste alla mjölkgårdar tilläggsutfodra sina kor under höglaktationstiden med högenergifoder som är utformat så att det passerar förbi våmmen och går direkt till löpmagen.

Energin i gräsplantan består i huvudsak av svårsmält fibercellullosa samt tämligen låga mängder av mera lättsmälta proteiner och sockerarter. Med detta plus tilläggsfodret när dom mjölkar mycket, kan varje ko producera färsk mjölk nästan året runt, förutom ett par månaders semester före nästa kalvning. Mjölken innehåller, som ett av få animaliska livsmedel, en viss mängd kolhydratenergi i form av mjölksocker. Problemet med laktoskänslighet, som finns hos de flesta vuxna människorna söder om nordeuropa, minskas eller försvinner när man syrar mjölken till olika fil- och yoghurtprodukter, liksom när man bereder mjölkråvaran till de mycket gamla mjölksockerfria produkterna smör och ost.

På så sätt har mjölkens hela näringsinnehåll brukats till människoföda även i sydliga länders stäpp- och nomadkulturer under flera tusen år. Redan det gamla romarriket kände till att barbarerna uppe i norr kunde dricka obehandlad mjölk utan problem.

Mjölkkonsumenter finns i alla stäppkulturer

Många folkgrupper i världen har i tusentals år levt av lantbruk på obrutna gräsmarker. Själva förutsättningen för pionjärernas invandring blev då att till övervägande del ta hjälp av en husdjursproduktion med olika typer av gräsätare i de torra, svårodlade och ofta ganska isolerade hemområdena.

Det finns en lång rad historiska exempel på gräs- och bladätande mjölkproduktionsdjur som mänskligheten nyttjat mejeriprodukter av för sin utveckling och överlevnad. Kor, får och getter hör till de stora djurgrupperna bland husdjuren, men mindre, etniska kulturer har använt, och använder fortfarande mjölk från bufflar, jakar, kameler, ston och renar som viktig del i kosten. Givetvis nyttjas även djuren alla övriga delar i hushållet när dom så småningom går till slakt.

Indiens stora hinduiska folkgrupp får inte döda några djur på grund av sin nirvanatro, men den gamla kultens heliga kor dyrkades speciellt just för att dom dels fungerade som bönders dragkraft i den samhällsnödvändiga risodlingen, men också för att korna samtidigt gav mjölk som ett livsnödvändigt komplement till den vegetariska kosten. Indien som ett av världens folkrikaste länder är faktiskt idag också världens kotätaste nation räknat som antal kor per innevånare (1 ko per tio inv). Många av korna är dock ömt vårdade pensionärer som förbrukar stora mängder av landets begränsade biomasseproduktion.

Det finns även beskrivningar över hur den förcolumbianska jägarkulturen på nordamerikas prärier jagade vilda bisonkalvar. Där började man slakten med att ta vara på och äta magsäckens innehåll av löpekoagulerad mjölk från diandet.

Den amerikanska inställningen till mjölkprodukter kan nog också ha påverkats av att inga arter av dom ovan uppräknade mjölkande husdjuren fanns på hela den amerikanska kontinenten före europeernas intåg. Bison var de enda storvuxna gräsätarna i naturen, och dom blev aldrig domesticerade liksom inte heller de mindre hjortdjuren. Dom små tämjda lamadjuren i Sydamerika dög uppenbarligen inte heller till någon nämnvärd mjölkproduktion eller som dragdjur.

Mjölkens kvalitetsegenskaper

Mjölkens fysiologiska kvalitet som högvärdigt livsmedel försämrades starkt när man på sjuttiotalet efter påverkan från den katastrofalt feltänkta amerikanska kolesteroldebatten började utveckla de fettfattiga och ofta starkt sötade lättprodukterna till ”nyckelhålsalternativ”. Den här utvecklingen uppstod efter att medicinen sett att en ökning av hjärtsjukdomarna hängde ihop med ”åderförkalkade” kranskärl.

Kolesterol och fettskräck

Åderförkalkningen (plackbeläggningarna) innehöll blodfettet kolesterol, och liknade fettföreningar fann man spår av i mest alla vanliga matfetter – alltså skulle man utesluta dessa kolesterolkällor ur kosten för att minska hjärtsjukdom och en mängd andra välfärdssjukdomar, där man också trodde sej finna åderförkalkning med kolesterol i blodkärlen som orsak.

Så fick vi jakten på kolesterolfria produkter och den fettskräck som fortfarande regerar västvärlden - kanske mest i USA och Sverige. Vanligt matfett i matlagningen och i mejerivaror ersattes med suspekta härdade och kolesterolfria margarinfetter och/eller lättprodukter, där det mesta av fettet ersatts med kolhydraterna socker och stärkelse, en del proteiner samt mera vatten med förtjockningsmedel för att ge en ”naturlig” konsistens.

Kolesterolet i blodbanorna försvann inte och vi vet nu att man kan tillföra ytterst lite av kolesterol med maten, medan kroppen tillverkar det allra mesta av sitt naturliga kolesterolbehov själv.

Den etablerade skolmedicinens lösning blev nu i stället en allmän förskrivning av bl a kolesterolsänkande statiner, samt en ännu snabbare viktökning i befolkningen och ännu flera hälsoproblem pga de fettskrämda kostvanorna.

Där står vi i dag på grund av tron på ett antal dåliga och misstolkade medicinska studier som utfördes för snart femtio år sen. Fortfarande sker en stor mängd uppföljande medicinska studier med liknande premisser som grund. Av vad jag kunnat läsa ut om dagens kolesterolvetande har man nu kommit fram till att blodkolesterolet är en försvars- och reparationsmekanism som söker upp skadade och inflammerade blodkärlsväggar och där har en skyddande och självläkande nyttofunktion.

Den primära skadeorsaken anges nu i stället vara vår livsstils alltför höga insulinbelastningar som ger skador på vävnaderna i blodkärlen och på en mängd andra kroppsceller. Man förklarar också effekterna som en följd av att insulinnivåerna i första hand skadar kroppens naturliga immunförsvar och självläkningsförmåga.

I vårt naturliga tillstånd utsattes vi liksom idag ständigt för angrepp av mikroorganismer och mekaniska skador från omgivningen, men det sker också ständigt misstag i kroppens oändligt många celldelningar, och där uppstår en massa startpunkter för inflammationer och cancerrisker som det friska immunförsvaret normalt kan ta hand om.

I det perspektivet har man nu i många försök konstaterat att friska människor som äter en lågt insulinbelastande kost, dvs hög andel fettkalorier där animaliskt ursprung är av naturliga skäl mera kroppsanpassat och allsidigt, dom får också ett lågt behov av kolesterolreparationer och allmänt ökat välbefinnande.

Insulin orsakar kroppsskador

Å andra sidan så har man också nu konstaterat att människor(och deras husdjur) som lever med hög insulinbelastning av för hög kolhydrat- och proteinkonsumtion i blodet också har en mängd olika skador i kroppen, vilket också helt enligt försöksmätningarna resulterar i höga kolesteroltal.

Eftersom den livsstilen hittills ansetts naturlig, så har också alla små ”ont i kroppen” på olika ställen ansetts vara naturliga och skadeutvecklingen hålls i schack av de större mängderna blodkolesterol jämfört med helt friska personer. Då är det inte heller förvånande om man i nya stora försök i USA konstaterat att äldre människor och av någon anledning främst kvinnor mår bättre och lever betydligt längre om man INTE sänker kolesterolet med mediciner jämfört med dem som medicineras.

Fokusera på insulinet för att förstå problemen!

Hög och varierande blodsockernivå tvingar bukspottkörteln att snabbt tillverka motsvarande höga insulinnivåer för att sänka blodsockerkoncentratioonen. När blodsockret sjunker påverkas aptiten fastän man egentligen inte är hungrig, och kroppen signalerar med ”fikasug” efter mera kolhydrater i ett mellanmål (att äta eller dricka) för att den förhistoriska människan skulle fortsätta med frossandet och bygga upp sitt vinterlager av kroppsfett ifrån den rika energikälla som hon just funnit.

Kroppsvikten ökar när överskott av blodsockret omvandlas till fettlager, om inte kroppens muskler samtidigt arbetar så hårt så att all energin i det just då tillverkade blodsockret förbränns i stället.

Det andra betydligt allvarligare problemet är att långvarigt höga insulinnivåer i blodet även skadar kärlväggarna och kroppens naturliga immunförsvar mot alla möjliga skadegörare som finns och fanns även i den naturliga miljön.

Det ger öppningar till hela den moderna floran av välfärdssjukdomar och det uppstår skador som ger långvariga värktillstånd, stressfrakturer, inflammationer, infektioner och så småningom även utvecklad cancer på olika ställen i kroppen.

Ett tredje allvarligt problem uppstår då insulinet efter långvarig överbelastning numera ofta orsakar s k prediabetes med insulinresistens (försvagad verkan), och i nästa steg får vi skador på insulinsystemet och en utvecklad åldersdiabetes (typ 2).

Vad är hälsosam mat?

Alla de nämnda problemen och kostsambanden finns sedan länge redovisade i forskningsresultat som nuvarande medicinska auktoriteter och massmedier gärna har förträngt och inte velat redovisa öppet av många skäl.

Ett av skälen är auktoriteternas sedan länge starka låsning till att grönsaker, frukter och andra vegetabilier anses ha olika hälsobringande effekter av något mikronäringsämne (vitaminer mm).

Här förtränger man att samma mikronäring finns samlad även i animalieprodukter från djur som ätit betydligt större mängder av växterna.

Insulinbelastningen ökar av mycket annat än tillsatt socker i matportionen, t ex av fruktsockret i juice, mjölksockret och kaseinproteinet i mjölk, muskelcellerna i kött och av sojaproteiner.

Fettet i maten innehåller andra och minst lika viktiga fettlösliga vitaminer. Fettämnenas roll att minska kroppens skadliga insulinbelastning finns ännu (nov 2017) inte ens nämnd i livsmedelsverkets litteraturgenomgångar och rådgivning.

Fettämnena påverkar inte insulinsystemet utan har ett eget upptagningssystem med helt andra fettnedbrytande hormoner som ger ett mera behovsstyrt näringsupptag från tarmkanalen.

Smör, matolja och helfet ost håller hunger och fikasug borta tills allt är förbrukat.

Svd 2010 uppdat nov 2017 och Martin Ingvar om "fettskräck"

Är lchf hälsosamt?

Summan av den här sammanställningens alla delar lutar starkt mot att människans bästa kost varit och är något som liknar lchf, men med reservation för att även det förträngda p-et för protein kan behöva sänkas ibland.

Med mina erfarenheter från bred jordbruksvetenskap har jag gjort egna kritiska och källkritiska studier av rätt stora mängder publikationer om de här ämnena.

Den läsningen talar för att de flesta mat-hälsastudierna och fåtaliga evidensförsöken på människor som gjorts, har missat att göra mätningar och studera påverkan av kroppens eget utsöndrade insulinhormon som en av de potentiella ”giftkällorna”.

Man förtränger också att det stora flertalet människor efter jordbrukets tillkomst bara har haft tillgång till ett litet antal vegetariska och animaliska produkter som gått att odla, samla eller jaga i varje folkgrupps närmiljö.

Exotiska kryddor och grönsaker har ända fram till nutid varit förbehållet stadssamhällenas överklasser.

I stället har man på senare år ihärdigt studerat och letat efter effekter av olika mikrokällor av miljögifter och så kallade hälsosamma antioxidanter eller andra mer exakt definierade mikrobeståndsdelar i alla tänkbara livsmedelsprodukter av inhemskt eller exotiskt ursprung (Googla gärna på t ex Jonas Bergqvist).

Alla detaljer om kolesterolfritt, tillsatt socker eller fibrer o liknande är ovidkommande när man använder mätningar av insulinpåverkan.

Bladgrönsaker, tomat, gurka och syrliga frukter och bär innehåller mest vatten och lite för oss energitomma fibrer. Det spelar inte någon nämnvärd roll för min kostcirkel om man äter lite eller mycket av vattenrika grönsaker och bladfibrer, och dom påverkar inte märkbart fördelningen av måltidens viktigaste energiinnehåll från fett, protein och kolhydrater i huvudrätterna.

Om man fokuserar på att äta rätt och lagom energimängd i tre måltider per dygn behövs inga belöningar av bananer, bullar, energidrinkar eller nattmat mellan huvudmålen.

Martin Ingvars råd (se ovan)måste kompletteras med några konkreta och synliga mått på kostens hälsosamma näringsinnehåll - här är min bild av helheten:

Den fettmängd i kosten som fordras för att uppfylla alla nämnda behov saknar ännu officiella mått, men bör nog enligt min sammantagna bedömning höjas från Livsmedelsverkets och NNR12-s råd om 25-40 E% till att vara minst 50 E% (energiprocent).

Det betyder i mer synliga mått att i dagsransonens torrvikt av olika näringsämnen ska fetthalten vara minst 25 gram av 100 för att också hålla fikasuget borta.

Är man en vanlig stillasittande lågförbrukare så krävs det ungefär 2000 kcal per dags helkost för att hålla vikten konstant.

Om man då ersätter hela fettinnehållet med en klick smör(80% fett) så ska smörklicken väga omkring 140 gram varje dag för att ge 50 energiprocent av ett ganska vanligt dagsbehov som är 2000 kcal energi i mat, vilket också håller fikasuget i schack.

Det finns enligt de senaste årens medicinska forskning inga bevis för att fettsyrasammansättningen i smör har några negativa hälsoeffekter. Smör är tvärt om det mest allsidiga fettet även i Livsmedelsverkets olika tabeller. Om man av djuretiska skäl måste ersätta det bästa fetterna (som alla är animaliska) med vegetabiliska, så fungerar det också, men med reservationen att man bör helt avstå från industriellt härdade margarinfetter, och man bör också kombinera flera olika fettkällor för att täcka behovet av olika fettsyratyper.

Gräsätarnas påstådda klimatgaspåverkan är felräknad

Slutligen så hävdar jag envist att alla påståenden om gräsätarköttets stora klimatgaspåverkan är gripna ur luften. Grunderna för energihanteringen redovisas i följande logistik.

Enligt SCB så är jordbrukets hela andel av BNP inte mer än ca 2 % av det svenska samhällets totala ekonomi och konsumtion, vilket också ger en antydan om storleksordningen på den sektorns hela energiförbrukning. (Jord- och skogsbrukets hela produktion av bioenergi från fotosyntes har hittills inte varit föremål för någon statistik trots att den frågan ständigt varje dag dryftas i tal och skrift.)

Den svenska Energimyndigheten har en mera detaljerad statistik över landets totala energiproduktion och konsumtion för olika branscher och energislag enligt följande:. I Sverige tillfördes 2013 ca en fjärdedel (25%) av den nationella energiinsatsen såsom biomassa från det gröna kretslopp som genererats av fotosyntesen. Den kommer än så länge mestadels från skog, odlingsrester och organiska sopor, och eldades mest till kommunal fjärrvärme och till massaindustri, medan bara ca 2 procentandelar (av 25% ovan) landade som vegetabilisk och animalisk biomassa i livsmedel på våra matbord. Fortfarande oklart är hur mycket av den årligt fotosyntetiserade biomassan som har lagrats i utnyttjade trävaror och pappersmassa. Därtill kommer mängden av all den land- och vattenproducerade grönmassa inom Sveriges gränser som utan vår medverkan vuxit fram och sedan ruttnat till klimatgaser på produktionsplatsen i det gröna kretsloppet.

Ungefär 30 % av energins totalmängd kom från fossila energilager av oljeprodukter, kol och naturgas i Sverige. Resten av den svenska energiråvaran (ca 45%) består av klimatgasneutral vattenkraft och kärnkraft.

Samtidigt använde hela jord- och skogsbruket mindre än 2% fossilbränsle och el från landets energitillförsel för att producera all tidigare nämnd konsumtion av biomasseråvara plus dessutom en mängd exporterad biomassa som inte räknats in i statistiken. Ur annan jordbruksstatistik framgår att ca hälften av odlingsarealen använts till djurfoder och resten till vegetabiliska livsmedel, dvs mest spannmål och potatis.

Enligt naturvetenskapens grunder så förbränns/oxiderar eller ruttnar varje år inom Sveriges nationsgränser i stort sett all växtmassa från årets vegetationsperiod som inte bortförs som skörd. Det motsvarar en mycket större mängd än den redovisade användningen ovan.

Ett enkelt överslag på den totala fotosyntesen över Sveriges hela landareal 41 milj hektar gav ungefär samma mängd solenergi bundet i biokol som den svenska totala energianvändningen år 2014 av alla kraftslag (ca 600 TWh/år). Av detta utnyttjades enl ovan ca 23% (135TWh) fån kulturskog och åker till värme och livsmedel, men själva livsmedelsandelen, som även innefattar den halva som i dag importeras, uppgick endast till 12 TWh eller 2 % av den CO2 bindning som försiktigt räknat kan ske över den Svenska landmassan. (Det finns inget orsakssamband till att storleken på fotosyntes och energiförbrukning råkat bli lika stora just det här året.)

Sveriges naturligt nedbrutna kretsloppstillförsel av klimatgaser motsvarar enligt föregående kalkyl ungefär 600 TWh energi i biomassa per år, och det är verkligen subjektiva gränsdragningar som måste göras för att skilja ut människa från annan natur om vem som står för vad. Man kan ju t ex fråga sej varför inte människoarten åtminstone vad gäller födoförsörjningen har rätt att tillhöra kategorin allmän zoomassa i förhållande till hela djurvärldens fotavtryck och plats den globala biosfären?

Om jämförelsen i bilden nedan ska står för något vettigt, så bör man väl åtminstone ha försökt jämföra föhållandet mellan storleken av människomassa till zoomassa i våra husdjur med motsvarande förhållande mellan jägarekulturernas människomassa till zoomassan av vilt från tiden före jordbrukets införande.

Livsmedelskonsumtionens andel utgör endast 2 % av möjliga klimatgaser, vilket givetvis inkluderar allt som subjektiva kalkyler och gränsdragningar på olika sätt kan tänkas hänföra till vår husdjursuppfödning. Den hjälpenergi av blandat ursprung som totalt används för livsmedelsråvarorna i Sverige är högst 1,5 % (9 TWh) medan referensen till 100 % (dvs 600 TWh) p g a stora osäkerheter är mycket försiktigt uppskattad.

En mycket liten del av den årliga fibermassan har människan tagit vara på för långtidslagring i byggnader och pappersarkiv.

Bild 4. SLUs och Jordbruksverkets ruttna metanbild

Ruttet

Påståendet, som hör till Uppsalainitiativets bild om rötning och metanproduktion och om var detta försiggår, är falskt, men finns att se i nyligen uppdaterade websidor och hänvisningar från både Jordbruksverket och SLU.

Verklighetens rötprocesser med metanproduktion är desamma vare sej de sker i eller på mark, i vatten, i komposter, i biogasanläggningar eller i tarmsystemet på vilda och tama gräsätare och träfiberätare, mänskliga vegetarianers tarmar och ner till en mycket stor massa av cellulosaätande insekter, bakterier och rötsvampar.

Av människors fiberkonsumtion bryts det allra mesta ner till klimatgaser först efter tarmpassagen när det hamnat i avloppsreningen. – Varför kan inte den i så fall räknas till samma klimatpåverkan som det som tillskrivs våra gräsätande husdjur?

Varför har man bokstavligen i Herrans namn blåst upp de ovannämnda officiellt registrerade och kontrollerade energisiffrorna, som uppgår till någon procent av en annan liten procent bioenergi som passerar våra gräsätande husdjur (varav hälften nu dessutom är nöjeshästar som vi inte äter), till att bli jämförbara med stora fossila klimatgasutsläpp av vårt köttätande? Alla som påstår detta borde först ta reda på om det finns en räknekunnig källa till den uträkningen. Där bidrar tyvärr idag både Johan Rockströms institut och vårt gamla och tidigare hederliga SLU till stolligheterna på åtminstone några av sina institutioner förutom då hela den svenska skolundervisningen på alla nivåer.

Alla miljöanalysresultat som inte kan inrymmas i det ovannämnda statistiska ramverket bygger på bristande kunskap i hanteringen av den livscykelanalysmetodik som utformades för vetenskapligt bruk för 20-30 år sedan. Den får helt enkelt inte användas på det sätt som alla gör idag för storskaliga ekosystemanalyser, eftersom metoden saknar både justeringar och energidata för de mycket stora globala skillnader finns mellan olika platsbundna miljöfaktorer och sociologier.

Ovanpå missbruket av LCA, så gör man ett annat logiskt felslut när man analyserar globala förändringar i ekosystemen och atmosfären utan att ta med hela jordklotets fotosyntetiserade kretslopp av biomassa i jämförelserna.

Varför räknar alla fel på jordbrukets hållbarhet?

Båda bristerna i föregående stycke har avgörande betydelse för livscyklernas ekonomiska och energimässiga kostnadsutfall i de globala systemanalyserna för olika jordbruksfaktorer, vilket alla hittillsvarande miljö- och hållbarhetsanalyser har bortsett ifrån. Egentligen är detta ganska uppenbart om man inser att biomassa alltid produceras i mycket olika markmiljöer och klimat.

Bakom både grävpinnen och gps-traktorn arbetar över hela världen en helt vanlig människa med samma jämlika livsmedelsbehov som alla andra.

Alla bygger över många generationer upp, underhåller och utvecklar odlingsmark med anläggningar som kostat samma typ av energiinsatser oavsett var de ligger. I verklighetens politiska värld får den globala bonden och lantarbetaren en medellön (egenkonsumtion) för sina jämförbara arbetsinsatser, som spänner från 2 till 100 för att producera samma mat, som vi alla i näringskedjans slutända möter på våra egna bord.

Den så kallade outsourcingen av vår vardagskonsumtion, som inkluderar en stor mängd av livsmedlen, har ett högt och växande pris i form av demokratiklyftor och ett växande ekonomiskt avstånd mellan vår västerländska livsstil och ulandsarbetarnas slit för sitt nödtorftiga uppehälle.